สืบค้นงานวิจัย
การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สุรางค์รัตน์ พันแสง - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชื่อเรื่อง (EN): The promotion to increase rice production for sustainable development
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรางค์รัตน์ พันแสง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: แผนการวิจัขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสริมให้เกษตรกร ในท้องถิ่นใช้แหนแดงและปุ้ขอินทรีย์ ชีวภาพจากแหนแดงในการปรับปรุงบำรุงดินและพิ่มผลผลิตในนาข้าว ด้วยการนำองค์ความรู้ที่ได้จาก การศึกษาใน โครงการวิจัชย่อขทั้งหมด 3 โครงการ มาทำการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ โดของค์ ความรู้ที่ได้ทำการศึกษาจากโครงการย่อยทั้งหมดมีข้อสรุปดังนี้ 1) แหนแดงสามารถเจริญเติบโตได้ดี ที่สุดในการปลูกข้าวที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพไร่นา 2) ปุ้ยอินทรีย์ชีวภาพจากแหนแคงสูตรที่ผลิตจากมูลโค มีคุณภาพดีที่สุดและยังเป็นปุยสูตรที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร และ 3) การปถูกข้าวด้วยแหนแดงสคร่วมกับปุ๊ยอินทรีย์ ชีวภาพจากแหนแดงจะมีผลดีต่อคุณสมบัติของดิน โดยช่วยสงวนรักษาปริมาณอินหรียวัตถุในดินและ ทำให้ระดับกรดด่างของดินคงที่อย่างไรก็ตาม ข้าวที่ปลูกด้วยการใส่แหนแดงสดร่วมกับปุ้ยอินทรีย์ ชีวภาพจากแหนแดงนั้นให้ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกับการปลูกข้าวที่ใช้ปุขเคมีเพียงอย่างเดียว ผลจากการนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ด้ศึกษาของทั้ง 3โครงการวิจัยไปส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา ใช้แหนแดงสดหรือปุขอินทรีย์ชื่วภาพจากแหนแดงด้วยการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การถ่ายทอดเทคโน โลยีการเลี้ขงและการใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในชุมชนตำบลนาป้า และตำบลป้าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการดำเนินกิจกรรมสรุปได้ว่าเกษตรกรมีความ พึงพอใจในการคำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก อีกทั้งผู้ข้าร่วม โครงการสามารถนำผลการเรียนรู้ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และวิธีการนี้สามารถใช้ปีนแนวทางในการลดตันทุนการผลิตข้าวได้
บทคัดย่อ (EN): This research program aims to promote a local farmer to use azolla and bio-organic fertilizer from azolla to improve soil properties and increase rice productivity of which the knowledges gain from three sub-research projects. These knowledges comprised of 1) the finding of suitable conditions for azolla growth and cultivation both in laboratory and field trials by adding the chemical fertilizer at 16-20-0 ratio, 2) the improving of rice yield using the bio-organic fertilizer from azolla mixed with cow manure for the best quality and standardization base on Department of Agriculture criteria and 3) an increasing rice productivity and improving soil properties to conserve organic matter in soil and stabilize soil pH level. However, the productivity study indicated that fresh azolla and bio-organic fertilizer from azolla enhanced rice productivity with no significant different from chemical fertilizer. Finally in the part of this research program, we encourage all knowledges, which integrated form three sub-research projects, by conducted the workshop for the technology transfer on rice cultivation using azolla to reduce the cost of rice production for farmer in Napa and Palao Subdistrict, Muang District, Phetchabun Province. The final conclusions stated that the farmers expressed their high satisfication on the activities created from our research program. Because the farmer can be used our transferring knowledges in everyday life, this approach could reduce rice production cost.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30 กันยายน 2558
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและตราสินค้าของสหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โครงการนำร่องการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน แนวปฏิบัติที่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลอย่างยั่งยืนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน GAP และ RSPO ปีที่ 2 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานด้วยการพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานด้วยการพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก