สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าว
ชัชชัย ชัยสัตตปกรณ์, จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ, สันธาร นาควัฒนานุกูล - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development of Baler
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ได้ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับการใช้เครื่องอัดฟางแบบต่างๆที่มีในประเทศพบว่า เครื่องอัดฟางที่เกษตรกรใช้งานอยู่มี 2 ชนิด คือ แบบทำงานอยู่กับที่ และแบบทำงานอัตโนมัติ แบบทำงานอยู่กับที่ต้องอาศัยแรงงานในการป้อนและมัดฟาง จึงต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการปฏิบัติงาน แต่มีข้อดีคือ มีราคาถูก การซ่อมแซมบำรุงรักษาทำได้ง่าย และสามารถผลิตได้เองในประเทศ สำหรับเครื่องแบบทำงานอัตโนมัติเป็นเครื่องที่ใช้กับรถแทรคเตอร์ มีระบบเก็บรวบรวมฟางข้าวในแปลง ระบบอัดและระบบมัดฟาง ซึ่งสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ จึงสามารถใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวได้ แต่มีข้อเสียคือ เครื่องมีราคาแพง การซ่อมแซมบำรุงรักษาทำได้ยาก และเครื่องส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือสองที่นำเข้าจากต่างประเทศ จากการทดสอบเครื่องทั้งสองชนิดพบว่า เครื่องอัดฟางแบบทำงานอยู่กับที่มีอัตราการทำงานประมาณ 30-50 ก้อน/ชั่วโมง ในขณะที่เครื่องแบบทำงานอัตโนมัติมีอัตราการทำงานประมาณ 100-150 ก้อน/ชั่วโมง สำหรับต้นทุนการผลิตฟางแท่งอัดก้อนเมื่อไม่คิดคำนวณต้นทุนของราคาเครื่องพบว่า เครื่องอัดฟางแบบทำงานอยู่กับที่มีต้นทุนการผลิตฟางแท่งอัดก้อนที่แพงกว่า เนื่องจากต้องใช้แรงงานในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในส่วนของการป้อนฟางมาก จึงได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องอัดฟางแบบทำงานอยู่กับที่ ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตในประเทศ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการพัฒนาในส่วนของระบบการป้อนและมัดฟาง เพื่อลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเครื่องชนิดนี้ลง จากการทดสอบเครื่องที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีอัตราการทำงานประมาณ 28 ก้อน/ชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 0.75 ลิตร/ชั่วโมง ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 3 คน สามารถลดแรงงานในการปฏิบัติงานลงได้ 1-2 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องแบบเก่า และจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่า มีจุดคุ้มทุนของการใช้เครื่องประมาณ 866 ก้อน/ปี
บทคัดย่อ (EN): There are two types of baler being used by farmers in Thailand, first is stationary and the second is full automatic type. The stationary baler is manual operating, low price, simple and easy maintenance. The full automatic baler is higher efficiency, driven by farm tractor, one man operated but the machine is much more expensive and required high technology to operate, repair and maintenance. By testing with the farmers, the working capacity of stationary baler is 30-50 bales/hour and the full automatic type is 100-150 bales/hour cost of bale from stationary baler is higher from the automatic type because it need much more man power to operate the machine. This research project has developed the prototype of stationary baler to reduce man power from 4-6 to 3 operators, working capacity is 28 bales/hour, fuel consumption is 0.75 litre/hr. and break even point is 866 bales/years.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าว
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2552
การออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวแบบก้อน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการขับเคลื่อนของเครื่องอัดฟางข้าว การพัฒนาเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าวแบบครบวงจร การพัฒนากระบวนการการย่อยและหมักฟางข้าวเพื่อผลิตเอทานอล ขั้นตอนเดียวโดยการใช้เยื่อเลือกผ่าน (ระยะที่ 2) การพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลจากฟางข้าวด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลจากฟางข้าวด้วยกระบวนการทาง เทคโนโลยีชีวภาพ การออกแบบและพัฒนาวัสดุประกอบอาคาร : กรณีศึกษาวัสดุประกอบผนังอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคารจากยางพาราและฟางข้าว โครงการย่อยที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวของชุมชน ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก