สืบค้นงานวิจัย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขาซับแกงไก่สู่ชุมชน
พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขาซับแกงไก่สู่ชุมชน
ชื่อเรื่อง (EN): The transfer of biodiversity and natural resource utilization at Khao Kaeng Kai area, Lopburi Provience to community
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ประโยชน์ในพื้นที่เขาชับแกงไก่สู่ชุมชน โดยการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปของเอกสารวิซาการ โปสเตอร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย จากการประเมินกิจกรรมในโครงการพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
บทคัดย่อ (EN): The transferring of knowledge and technologyof biodiversity and natural resource utilizationat KhaoKaeng Kai area, LopburiProvience to community consisted of journal, and exhibition. From theassessment in this study, found that the overall activities were excellent.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขาซับแกงไก่สู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30 กันยายน 2556
การพัฒนาคลังข้อมูลชีวภาพอิเล็คทรอนิคส์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง และการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตและใช้ประโยชน์กลับสู่ชุมชน โครงการสื่อความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงทะเลอันดามัน โครงการสื่อความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงทะเลอันดามัน การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของนกบริเวณเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่ชุมชน การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในเขตเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี โครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนของชุมชนในกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก