สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
อุษณีย์ จินาพงษ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อุษณีย์ จินาพงษ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัย เรื่อง "การศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกในการรับฟังรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ ทัศนคติ และความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ พฤติกรรมของสมาชิกในส่วนของการนำความรู้ที่ได้รับจากรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านประชากร ได้แก่ ภูมิลำเนา เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้กับพฤติกรรมการรับฟังรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ พฤติกรรมการรับฟังรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ กับทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับฟังรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศกับการนำความรู้จากรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ สมาชิกรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร "การพัฒนาอาชีพเกษตร" ประจำปี พ.ศ.2534 จำนวน 397 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเภทให้ผู้ตอบกรอกคำตอบเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยายโดยใช้ค่าร้อยละ การทดสอบสมมุติฐานเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาใช้ค่าสถิติไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาชีพทางการเกษตร โดยอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ระดับการศึกษาค่อนข้างต่ำ โดยมากรับรู้เรื่องรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศจากสื่อวิทยุกระจายเสียง และสถานีที่สุ่มตัวอย่างใช้รับฟังรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศมากที่สุด คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศเพื่อการศึกษา (เครือข่าย 2) ในเรื่องของพฤติกรรมการรับฟังรายการนั้น กลุ่มตัวอย่างมีภาพรวมของการรับฟังรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศมากถึงร้อยละ 79.9 โดยส่วนใหญ่จะรับฟังรายการพร้อมกับดูหนังสือประกอบการเรียนคนเดียวที่บ้าน และกลุ่มตัวอย่างจำนวนเกือบครึ่งเคยมีการติดต่อกับผู้จัดรายการทางจดหมาย จำนวน 1-2 ฉบับ เพื่อถามปัญหาและขอเอกสารทางการเกษตร สำหรับทัศนคติและความคิดเห็นต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศนั้น กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด คือ ร้อยละ 95.2 มีทัศนคติและความคิดเห็นโน้มเอียงในทางบวกต่อภาพรวมของรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ ส่วนการนำความรู้จากรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศไปใช้ประโยชน์นั้นปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาพรวมของการนำความรู้จากรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศไปใช้ประโยชน์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.5 โดยนำความรู้นั้นไปปรับปรุงการประกอบอาชีพที่ทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ได้มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมก่อนการนำไปใช้ประโยชน์ และเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างได้มีการนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด และให้ผลดีมากที่สุด ได้แก่ เรื่องการพัฒนาที่ดิน การทดสอบสมมติฐานพบว่า ภูมิลำเนา อายุ อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับฟังรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ ส่วนเพศ และการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับฟังรายการโรงเรียเกษตรทางอากาศ นอกจากนี้ยังพบว่าทัศนคติและความคิดเห็นของสมาชิกต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ และการนำความรู้จากรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศไปใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับฟังรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2534
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2535
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2535
การประเมินผลการรับฟังจากนักเรียนของรายการโรงเรียนเกษตรทางอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร (ปชส.8) ทัศนคติของเกษตรอำเภอที่มีต่อหน่วยงานวิชาการเกษตร ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีต่องานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มีต่อบทบาทของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคกลาง ทัศนคติของเกษตรจังหวัดที่มีต่อหน่วยงานวิชาการเกษตร ทัศนคติของเกษตรตำบลต่อระบบส่งเสริมการเกษตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การรับข่าวสารการเกษตรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระดับความสนใจทัศนคติของสมาชิก การศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสมาชิก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก