สืบค้นงานวิจัย
อัตราส่วนสูงสุดของคาร์โบไฮเดรตจากมันสำปะหลังในอาหารปลาสวาย
จุฑามาศ มณีวงศ์, ศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: อัตราส่วนสูงสุดของคาร์โบไฮเดรตจากมันสำปะหลังในอาหารปลาสวาย
ชื่อเรื่อง (EN): The Maximum of Tapioca Carbohydrate Source in Stripped Catfish Diet
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาอัตราส่วนสูงสุดของมันสำปะหลังในอาหารปลาสวายด้วยอาหารทดลองที่มีส่วนผสมของมันเส้นบด 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ อาหารทดลองทั้ง 5 สูตร มีปริมาณโปรตีนเท่ากัน คือ 27 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานรวม 375 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กิโลกรัม ทดลองเลี้ยงปลาสวายขนาดน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 19.50+3.27 กรัม ในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร ที่มีระบบน้ำหมุนเวียนในอัตราความหนาแน่น 50 ตัว/ถัง ให้ปลากินอาหารทดลองสูตรละ 3 ถัง รวมจำนวน 15 ถัง โดยให้กินอาหารเต็มที่วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่มีส่วนผสมของมันเส้นบดทั้ง 5 ระดับ มีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด และอัตราแลกเนื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ค่าทางชีววิทยาได้แก่ Hepatosomatic Index (HIS, %) Condition Factor (CF, %) ไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นเดียวกัน (p>0.05) การศึกษานี้อาจสรุปได้ว่าอาหารปลาสวายขนาดน้ำหนัก 20-30 กรัม สามารถใช้มันสำปะหลังเป็นส่วนผสมได้ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และสามารถใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับปลายข้าวบด คำสำคัญ : คาร์โบไฮเดรต มันสำปะหลัง อาหารปลาสวาย
บทคัดย่อ (EN): Five formulated palletized diet, diets 1, 2, 3, 4 and 5 contained cassava meal as a carbohydrate source at the inclusion rate of 0, 10, 20, 30 and 40% respectively. The diets were used to determine the maximum dietary level of cassava meal for stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) All diets were isonitrogeneous with 27% protein and were isocaloric with gross energy of 375 kcal/100 g. The diets were fed to apparent satiation twice daily to 19.5+3.3 g. stripped catfish. 50 fish were kept in 1,000 L. indoor circular system tanks for 10 weeks. The result showed that growth rate, survival rate and feed conversion ratio were not different (p>0.05). Also the biological parameters such as hepatosomatic index and condition factor were not different (p>0.05). The study may be concluded that a diet for stripped catfish size 20-30 g could contain level more than 40% of native carbohydrate from cassava meal, stripped catfish can equally utilize cassava meal and broken rice meal as carbohydrate with high efficiency. Key words : Carbohydrate, cassava meal, Stripped Catfish, Pangasianodon hypophthalmus
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-05-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อัตราส่วนสูงสุดของคาร์โบไฮเดรตจากมันสำปะหลังในอาหารปลาสวาย
กรมประมง
31 พฤษภาคม 2553
กรมประมง
อาหารจากมันสำปะหลัง ชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอ ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาดเล็ก ประสิทธิภาพการย่อยคาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารปลาสวาย ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา ผลการใช้มันสำปะหลังแคโรทีนสูง (พันธุ์ระยอง 2) เป็นอาหารไก่กระทง ระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอ การใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในอาหารปลาอีกงขนาดเล็ก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก