สืบค้นงานวิจัย
การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์
สุภัทรา อุไรวรรณ์, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, ทองอยู่ อุดเลิศ, ศรีจรรยา เข็มกลัด, สุภาพร ชัยชิต - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์
ชื่อเรื่อง (EN): Growth improvement of Red Tilapia Uttaradit Strain
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การคัดพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัว (within-family selection) จำนวน 20 ครอบครัว เมื่อคัดพันธุ์ไปได้ 2 รุ่น พบว่า ประชากรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมีความยาวและน้ำหนักมากกว่าประชากรกลุ่มควบคุม 5.60 และ 14.68 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ประเมิน ค่าตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมดโดยความยาวและน้ำหนักได้ 1.31 เซนติเมตร และ 38.52 กรัม ตามลำดับ และมีความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมดโดยความยาวและน้ำหนัก มีค่า 5.89 เซนติเมตร และ 192.40 กรัม ตามลำดับ โดยในประชากรพื้นฐานก่อนการคัดเลือกอัตราพันธุกรรมของความยาวและน้ำหนัก มีค่า 0.369 ? 0.064 และ 0.352 ? 0.021 ตามลำดับ ส่วนอัตราพันธุกรรมที่คำนวณได้จากค่าตอบสนองของการคัดเลือกของความยาวและน้ำหนักในรุ่นที่ 2 มีค่า 0.136 และ 0.121 ตามลำดับ สรุปได้ว่าการคัดพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัวสามารถนำมาใช้คัดเลือกพันธุ์เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์ได้
บทคัดย่อ (EN): Two generations of within-family selection were conducted to improve growth rate of red tilapia Uttaradit strain. There were 20 families and it consists of one population selected for large size and one control population. The results showed that fish in the selected population grew 5.60 and 14.68% better than those of the control population by length and weight, respectively. The total of response to selection was 1.31 cm and 38.52 g by length and weight, respectively. The total of selection differential was 5.89 cm and 192.40 g by length and weight, respectively. Heritability of base population was estimated at 0.369 ? 0.064 and 0.352 ? 0.021 for length and weight, respectively. After two generations, the realized heritability were estimated at 0.136 and 0.121 for length and weight, respectively. These results indicated that within-family selection is an appropriate procedure for improving red tilapia Uttaradit strain growth rate.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์
กรมประมง
30 กันยายน 2554
กรมประมง
การทดสอบสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 และปลานิลจิตรลดา 4 ในกระชังของเกษตรกร การเจริญเติบโตของปลานิลที่อนุบาลด้วยอาหารผสมสาหร่ายเกลียวทองในระดับที่ต่างกัน ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา ทดสอบการเจริญเติบโตของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2 ในการเลี้ยงของศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำ และฟาร์มของเกษตรกร ประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิลแดง 3 แหล่งพันธุ์ การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) ประสิทธิภาพของเครื่องหมาย Visible Implant Elastomer ในปลานิลและปลานิลแดงคัดพันธุ์และปลานิลแดงคัดพันธุ์ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก