สืบค้นงานวิจัย
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
สุภา ค้าคล่อง - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุภา ค้าคล่อง
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปริมาณการผลิตต่อเดือน และยอดขายต่อเดือนเพิ่มขึ้น ราคาขายต่อหน่วยเท่าเดิม จำนวนแหล่งจำหน่ายเพิ่มขึ้น กิจกรรมการผลิตแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การแยกขนาดเพื่อจัดเกรดเลือกพันธุ์เฉพาะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการคัดแยกเกรด มีรสหวานยาวนานขึ้นตลอดอายุการเก็บรักษา มีกลิ่นหอมนานตามอายุการเก็บรักษา มีสีเหลืองอ่อนปนสีน้ำตาลแดงอย่างสม่ำเสมอ มีการทำความสะอาดตามขั้นตอน มีความสวยงามตามมาตรฐานที่กำหนด มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และจัดเกรดสินค้า มีการตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบก่อนการผลิต และการจำหน่าย ลักษณะบรรจุภัณฑ์มีการใช้กล่อง 2 ขนาดในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ใช้การพิมพ์แบบสติ๊กเกอร์ลอกติดบนกล่อง และพิมพ์สกรีนลงบนกล่อง ใช้เครื่องปิดผนึกรุ่นเท้าเหยียบ มีโรงเรือนในการผลิตพร้อมเป็นศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์ก่อนการจำหน่ายภายในชุมชน และมีประตูปิดมิดชิด มีการควบคุมขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การบรรจุ การเก็บรักษา การจำหน่าย โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ความสะอาดในการทำงาน มีการทำความสะอาดวัตถุดิบก่อนทำการผลิต ผู้ผลิตแต่งกายเรียบร้อยมิดชิด ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือก่อนเก็บ และใช้ตู้เก็บอุปกรณ์ ทำงานบนโต๊ะ และมีเก้าอี้นั่งตามขั้นตอน ลักษณะการบรรจุเพื่อการขนส่งใช้กล่องกระดาษแข็งบรรจุเพื่อการขนส่ง การจัดสรรผลกำไรต่อปีเพิ่มขึ้น เงินปันผลคืนสมาชิกเพิ่มขึ้น มีค่าลงทุนสถานที่เพิ่มขึ้น เงินค่าลงทุนอุปกรณ์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น เงินลงทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น การพัฒนาความสามารถของสมาชิกในการใช้เทคโนโลยี พบว่ากลุ่มมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ มีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนการผลิต มีการควบคุณภาพการเก็บรักษา มีการบริหารการผลิต มีสมาชิกกลุ่มได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหาร มีสมาชิกลุ่มได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการด้านบัญชี ปริมาณการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกลุ่ม พบว่า จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุจากกลุ่มได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรม การได้รับการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร กลุ่มได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ ข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบกระตุ้นให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมประจำเดือน แนะนำให้จัดประชุมพัฒนาเครือข่าย การอบรมควรใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดไปทัศนศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในตัวจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรหาข้อมูลการจัดงานเทศกาลต่างๆ และแจ้งให้ทางกลุ่มทราบเพื่อจะได้ติดต่อนำสินค้าไปจำหน่าย รวมถึงวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดได้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2550
การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่เขตที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ความต้องการในการแปรรูปสินค้าเกษตรของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ความต้องการในการแปรรูปสินค้าเกษตรของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี การดำเนินงานในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงานแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษาโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก