สืบค้นงานวิจัย
ผลของอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชเป็นแหล่งโปรตีนต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) กุ้งกุลาดํา Penaeus monodon (Fabricius, 1798)และปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)
กมลรัตน์ ยงเจริญ, ปิยารมณ์ คงขึม, ธนิกานต์ บัวทอง, สกนธ์ แสงประดับ, จีราพร ฟูวุฒิ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลของอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชเป็นแหล่งโปรตีนต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) กุ้งกุลาดํา Penaeus monodon (Fabricius, 1798)และปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of plant protein based diet on growth, survival rate, feed utilization efficiency and nutritional values of pacific white shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931), giant tiger prawn Penaeus monodon (Fabricius, 1798) and asian seabass Lates calcarifer (Bloch, 1790)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศึกษาผลของการใช้โปรตีนจากพืชท้องถิ่นเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชท้องถิ่นด้วยอาหารทดสอบ 3 สูตร ในกุ้งขาว คือ สูตร 1 อาหารสูตรการค้า อาหารสูตรที่ 2 ปลาป่น 5% ร่วมกับแหล่งโปรตีนจากพืชท้องถิ่นและผลพลอยได้จากสัตว์ และสูตรที่ 3 อาหารแหล่งโปรตีนจากพืชท้องถิ่นและผลพลอยได้จากสัตว์ อาหารมีโปรตีนในอาหาร 35 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงกุ้งขาวมีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.85?0.04 กรัม เลี้ยงในบ่อคอนกรีต ขนาดความจุน้ำ 1 ลบ.ม. เติมน้ำ 400 ลิตร/บ่อ 120 ตัว/บ่อ ให้อาหาร 4-5% ของน้ำหนักตัว เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าการใช้โปรตีนจากพืชท้องถิ่นเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารเลี้ยงกุ้งขาวด้วยอาหารทดสอบ 3 สูตร มีน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย น้ำหนักเพิ่มต่อวัน เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 1 อาหารสูตรการค้า มีอัตรารอดสูงกว่า และอัตราแลกเนื้อต่ำกว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชท้องถิ่นเป็นแหล่งโปรตีนทั้ง 2 สูตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05)
บทคัดย่อ (EN): Effect of local plant protein based diet of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) and Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon) were conducted. The study was divided into 2 trail in which tested in 1 Ton- pond and shrimp was stocked with densities of 120 dividual/pond. In trail 1, white shrimp test diets consisted of a control using commercial feed and diets replaceing fishmeal with local plant 5% and non fishmeal respectively. Shrimp with an initial weight of 2.85?0.04 g was fed each diet with 4 replications by 4-5% body weight divided into 3 meals with interval time of 4 hours for16 weeks. The results indicated that non-significant differences of average daily growth (%ADG), percentage weight gain (%WG), specific growth rate (SGR) and protein efficiency ratio (PER) were observed for shrimp fed control dite (P>0.05) but feed conversion rate (FCR) significantly better than those shrimp fed diets replacing fishmeal with local plant 5% and non fishmeal (P0.05)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชเป็นแหล่งโปรตีนต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคุณค่าทางโภชนาการของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) กุ้งกุลาดํา Penaeus monodon (Fabricius, 1798)และปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)
กรมประมง
30 กันยายน 2560
กรมประมง
การเสริมกรดอะมิโนจำเป็นบางชนิดในสูตรอาหารปลากะพงขาว กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำที่มีการใช้โปรตีนพืชในอัตราสูง การใช้ตะกอนน้ำนึ่งปลาทูน่าเป็นสารดึงดูดการกินอาหารที่ใช้พืชเป็นแหล่งโปรตีนหลัก สำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) และกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผลของการเสริม Phytase ต่อการดูดซึมและสะสมแร่ธาตุในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) กุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) และปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. atra Jaeger, 1833) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหาร และการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Penaeus vannamei) การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหาร ที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและ อัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหาร ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ สรีระเคมี กิจกรรมเอนไซม์ทริปซิน และประสิทธิภาพการย่อยอาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน ระดับวัตถุดิบจากพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารสำหรับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) และปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) การใช้หอยเชอรีป่นเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารกุ้งขาว (Penaeus vannamei )

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก