สืบค้นงานวิจัย
ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปรีชา ดวงศศิธร - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปรีชา ดวงศศิธร
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรตำบลในภาคตะวันตก ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัด และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัด ประชากรที่ศึกษาคือ เกษตรตำบลในภาคตะวันตกทั้งหมด จำนวน 423 คน และศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 137 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ และติดตามรวบรวมแบบสอบถามได้รับคืนร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละและค่ามัชฌิมเลขคณิต ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรตำบลในภาคตะวันตกคือ เป็นเพศชายร้อยละ 89.05 มีอายุเฉลี่ย 30 ปี เกษตรตำบลเกินครึ่งเล็กน้อยมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดอื่นในภาคอื่น ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าทางการเกษตร ระยะเวลาที่ทำงานโดยเฉลี่ย 5.58 ปี เกษตรตำบลจำนวนครึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 3 ได้รับเงินเดือนคนละ 3,730 บาท รับผิดชอบดูแลเกษตรกรเฉลี่ยคนละ 1,083 ครัวเรือน ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัดใน 2 งาน คือ งานส่งเสริมและบริหารวิชาการเกษตร ซึ่งฝ่ายวิชาการได้ปฏิบัติกิจกรรรมการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบกลุ่ม และแบบรายบุคคลมากกว่าการถ่ายทอดความรู้แบบมวลชน ส่วนงานแผนงานและประเมินผลนั้น การฝึกอบรมรายปักษ์และการประชุมรายปักษ์เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติกิจกรรมและการวางแผนงานโครงการ การติดตาม นิเทศและประเมินผล และการวิจัย ปัญหาการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาที่เกษตรตำบลประสมคือ วิชาการบางอย่างที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการไม่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ ขาดผลงานวิจัยที่จะนำไปใช้ การจัดทำและดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการไม่ค่อยมีการติดตาม นิเทศ และประเมินผล ฝ่ายวิชาการไม่ค่อยปรับปรุงการฝึกอบรมรายปักษ์ และมีการปฏิบัติตามระเบียบวาระการประชุมรายปักษ์น้อย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2531
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2532
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2532
ความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติงานตามระบบพัฒนาชนบทแห่งชาติของเกษตรตำบลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด การปฏิบัติงานของเกษตรตำบลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล ความต้องการบางประการต่อการปฏิบัติงานของเกษตรตำบลในภาคตะวันตกของประเทศไทย บทบาทของเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลภาคตะวันตก ตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล (เกษตรตำบล) ในจังหวัดภาคกลางที่อยู่ในโครงการปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย การใช้วิธีการส่งเสริมแบบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ทัศนคติของเกษตรตำบลที่มีต่อบทบาทของนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคกลาง ความคิดเห็นของเกษตรตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออก การปฏิบัติงานของเกษตรอำเภอในจังหวัดภาคใต้

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก