สืบค้นงานวิจัย
การใช้อีเอ็มเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงปลาโมง (Pangasius bocourti )
รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การใช้อีเอ็มเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงปลาโมง (Pangasius bocourti )
ชื่อเรื่อง (EN): Using effective organism is probiotic in Pla Mong (Pangasius bocourti)culture.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รัตนสุดา ไชยเชษฐ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Rattanasuda Chaiyachate
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการใช้อีเอ็มเป็น โปรไบโอติกในการเลี้ยงปลาโมง ทำการทดลองโดยใช้อีเอ็ม (EM) ผสมในอาหารวยวิธีและระดับที่แดกต่างกัน ชุดการทคลอง คือ ชุดควบกุมไม่ไช้อีเอ็ม, ชุดการทคลอง ที่ 2 และ 3 ใช้อีเอ็มผสมอาหารก่อนอัดเม็ดในอัตรา 1 และ 2 ตรต่ออาหาร 10 กิโลกรัม ตามลำดับ และ ชุดการทดลองที่ 4 และ 5 ใช้อาหารอัดเม็ดกลุกอีเอ็มในอัตรา 0.5 และ 1 ลิตรต่ออาหาร 10 กิโลกรัม ตามลำดับ ทำการเลี้ยงปลาโมงที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.54 กรัมต่อตัว ในกระชังขนาด 0.5 ลูกบาศก์ มตร จำนวน 20 ตัวต่อกระชัง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทำการเก็บข้อมูลการเจริญเดิบ โตของปลาไมงทุก 2 สัปดาห์ ผลการทดลอง พบว่า น้ำหนักตัวเฉลี่ย น้ำหนักเพิ่มเฉลื่ย น้ำหนักตัวเพิ่มต่อวัน อัตราการรอดตาย และอัตราการแลกเนื้อ ของปลาโมงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาโมงมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 16.09:0 54 กรัม น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย 14.54-1.31 กรัม น้ำหนักตัวเพิ่มต่อวัน 1.14:0.03 กรั่มต่อวัน อัตราการรอดตายเฉลี่ย 94.33:495 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการแลกเนื้อเท่ากับ 2.5040.17 ผลการทคลองสรุปว่า การใช้อีเอ็มเป็นโปร ไบโอติกไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบ โตและอัตรา การรอดตายของปลาโมง
บทคัดย่อ (EN): A study on using EM as probiotic in Bocourti caffish (Pangasius bocourti) culture was conducted with 5 different diets. Five diets were formulated for 10 kg with EM 01 and ? liters before pelleting and 05 and 1 liter after pelleting The experiment diets were fed to Bocourti caffish (average weight 1.54 g) in floating cage (0.5 m 20 fishes DeL cape) for & weeks. The parameter data were collected every 2 weeks The results showed that the average weight average weight gain. average daily weight Pain survival rate and feed conversion ratio of Bocourti catfish were not significantly different (P>0.05) At the end of the experiment there were average weight 16.09-0.54 gram average weight gain 14.54?1.31 gram. average daily weight gain 1.14?0.03 gram Der dav. average survival rate 94.33?4.95 percent and feed conversion ratio (FCR) 2.50+0.17 The results indicated that using EM as probiotic was not affecting on Prowth rate and survival rate of Bocourti caffish culture.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2552
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้อีเอ็มเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงปลาโมง (Pangasius bocourti )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552
การเสริมโปรไบโอติกและอีเอ็มในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาหมอไทยที่เลี้ยงในกระชัง พรีไบโอติก และโปรไบโอติก การคัดหาโปรไบโอติกแบคทีเรียและจัดจำแนกสายพันธุ์โดยเทคนิค 16s DNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของไทย การรอดชีวิตของแบคทีเรียแลคติคและการนำใช้ประโยชน์เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์ การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาโมง (Pongosius bocourti) ในการทดลองเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็ม การศึกษาผลของระดับและประเภทของไขมันในอาหารต่อการ เจริญเติบโตและคุณภาพ ของเนื้อปลาโมง (Pangasuis bocourti) และปลาโมงลูกผสม การทดลองเลี้ยงหอยสังข์กระโดด Strombus canarium ควบคู่กับการเลี้ยงกุ้งขาววานาไม การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกแบบพ่นและเคลือบบนรำข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อใช้ผสมในอาหารและน้ำดื่มสำหรับสุกรและสัตว์ปีก โปรไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหาร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก