สืบค้นงานวิจัย
ทัศนคติ การยอมรับ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศดินเค็มเพื่อการผลิตพืช
ภรภัทร นพมาลัย, กมลาภา วัฒนประพัฒน์, อิสริยา มีสิงห์ - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติ การยอมรับ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศดินเค็มเพื่อการผลิตพืช
ชื่อเรื่อง (EN): The attitudes, acceptance, economic and society of locally farmers on rehabilitation of saline soil ecosystems for plant production
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในท้องถิ่น 2) ความรู้ในเรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ดินเค็มของเกษตรกรในท้องถิ่น 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรการยอมรับของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ดินเค็ม กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดขอนแก่นจำนวน 50 ราย ผลพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 40.10 ปี ร้อยละ 56 จบประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัว เฉลี่ย 5.72 คน ร้อยละ 44.0 เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 48.0 เคยได้รับการฝึกอบรมความรู้ทั่วไป และเคยไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ร้อยละ 32.0) สำหรับแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับดินเค็ม ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับดินเค็มจากเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 48.0) จากแผ่นพับของทางราชการ (32.0) เพราะมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่มากกว่า 2 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา (46.0) นอกจากนี้ เกษตรกรร้อยละ 64.0 มีเอกสิทธิ์ถือครองที่ดินเป็นโฉนด ร้อยละ 96.0 มีพื้นที่ถือครอง โดยมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 12.52 ไร่ ในขณะที่เกษตรร้อยละ 90.0 มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร เฉลี่ย 11.80 ไร่ เกษตรกรร้อยละ 96.0 มีรายได้ในภาคเกษตรในปีที่ผ่านมา เฉลี่ย 61,590 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 71.79) เกษตรกรมีแรงงานเกษตรในครัวเรือน เฉลี่ย 2.8 คน และเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.0 มีแหล่งสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาดินเค็ม พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 92.57 มีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องดินเค็ม และ มีความรู้เรื่องแนวทางการจัดการดินเค็มและการปรับปรุงดินเค็ม (ร้อยละ 90.86) เกษตรกรมีการยอมรับการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ดินเค็มอยู่ในระดับยอมรับทั้งหมด ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (3.12) การใช้วัสดุปูนทางการเกษตร และการผลิตและใช้สารอินทรีย์ (3.40) การใช้แกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ (3.33) การปลูกหญ้าแฝก (3.0) การงดเผาฟางและไถกลบตอซัง (3.40) การปรับรูปแปลงนา (3.40) และการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วหรือพืชทนเค็ม นอกจากนี้ ยังพบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านผลผลิตต่ำและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลการศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ควรให้คำแนะนำ ปรึกษา และอบรมแก่เกษตรกรในการจัดการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช และมีการศึกษาการยอมรับของเกษตรกรต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ดินเค็มอย่างต่อเนื่อง
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this research were to study on 1) socio-economic bases on local farmers, 2) knowledge on rehabilitation of the saline soil ecosystems of local farmers, 3) local farmers problems, suggestions and acceptance on rehabilitation of saline soil ecosystems. The database from 50 farmers were collected in the salt-affected area in Khon Kaen province. The results found that most of farmers were female, aged 40.10 years, 56% graduated primary education, average family members 5.72% and also 44.0% of members with Bank for Agriculture and Cooperatives. In addition, the 48.0% farmers had been trained in general knowledge. Previously visited the field trip (32.0%). For resources information knowledge about saline soil received information from Land Development Department (48.0%) from the official brochure (32.0%) because it had contacted with more than 2 officials in the past year (46.0). The 64.0% of the farmers own land, 96.0% of the land is held. The average holding area is 12.52 rai, while agriculture accounts for 90.0 percent of the agricultural land area. Average farm size is 11.80 rai, with 96.0 percent of the agricultural sector. In the past year, the average was 61,590 baht. There were of employed workers (71.79%). Farmers had an average of 2.8 agricultural workers and 42.0% of the farmers had loans from the Bank for Agriculture and Cooperatives. Considering on the knowledge on saline soil, we found the 92.57% had correct knowledge about saline soils and had knowledge about saline soil management and saline soil improvement (90.86%). Farmers have accepted on rehabilitation of the saline soil at all levels such as promoting by using green manure (3.12) lime and organic materials (3.40) rice husk, cattle manure, compost and organic fertilizer (3.33), vetiver cultivation (3.0) unburning and incorporated rice straw into soil (3.40) area remodeled (3.40) and tree plantation especially in paddy field. In addition, we also found that farmer’s problems in order to salt-affected soil were low yield production and low soil fertility. Our results suggested that the farmers in the salt-affected areas is to be considered on providing the knowledge employing by training, counsel and acceptance for rehabilitation to increase crop yield.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนคติ การยอมรับ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศดินเค็มเพื่อการผลิตพืช
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2560
วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเกษตรของเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณีถั่วเหลือง ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อเทคโนโลยีการผลิตพืช การยอมรับโครงการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มของเกษตรกร จังหวัดร้อยเอ็ด การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้น การยอมรับเทคโนโลยีเกษตรของเกษตรกรอันเนื่องมาจากผู้นำการเปลี่ยนแปลงศึกษาเฉพาะกรณี การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟของเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปริมาณและประสิทธิภาพของจุลินทรีย์แปรสภาพธาตุอาหารพืชในดินภายใต้การฟื้นฟูระบบนิเวศน์และการปลูกพืชในดินเค็ม การใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินจัดการดินเค็มพื้นที่ลุ่มน้ำเซบกจังหวัดอำนาจเจริญแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรในพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์ การเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรในพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก