สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ดนุพล ดีล้อม - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดนุพล ดีล้อม
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อม ของเกษตรกร จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร รวมทั้ง ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือจากโครงการ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 240 คน ผู้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกโดยวิธีสำมโน และตัวอย่างที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง จำนวนกลุ่มละ 120 คน ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้ค่าไคสแควร์ และค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.06 ปี เกิดและอาศัยอยู่ในตำบลภูมิลำเนาเดิม จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน เป็นครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิกที่ช่วยครอบครัวทำการเกษตรเฉลี่ย 5 คนต่อครัวเรือน มีอาชีพหลักทำนา อาชีพรองคือค้าขาย รับจ้าง ส่วนใหญ่มีหนี้สิน มีการออมทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ย 89,965.7 บาทต่อปี มีรายจ่ายของครอบครัวเฉลี่ย 12,503.0 บาทต่อเดือน มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ได้รับการชักชวนจากเจ้าหน้าที่โครงการให้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมี มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย สภาพพื้นที่ทำการเกษตรเป็นที่ลุ่ม มีระดับค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง และมีระดับความคิดเห็นเรื่องเกษตรยั่งยืนเฉลี่ยสูง จากทดสอบสมมติฐานพบว่า การศึกษา การได้รับการชักชวนเข้าร่วมโครงการ ค่านิยมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และความคิดเห็นเรื่องเกษตรยั่งยืน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัญหาของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่สำคัญ ได้แก่ ความรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืนไม่เพียงพอ การประสานงานหางบประมาณทำกิจกรรมต่อเนื่องตามแผนชุมชน ผู้นำชุมชนหรือผู้แทนมีเวลาให้ความร่วมมือจำกัดไม่ต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนหรือผู้แทนปฏิบัติงานที่ประชุมมอบหมายให้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ชุมชนทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ เช่นเผาป่าและเผาฟาง ผู้นำไม่มีความรู้เพียงพอในการร่วมกิจกรรมเวทีเรียนรู้ เป็นต้น เกษตร ผู้ร่วมโครงการ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรสนับสนุนอบรมการทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมัก สารไล่และกำจัดแมลงเพื่อใช้เอง ต้องการงบประมาณ สนับสนุนดำเนินการตามแผนชุมชนด้าน สิ่งแวดล้อมต้องการทุนศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน ขอให้สนับสนุนชุมชนปฏิบัติเกษตรยั่งยืนร่วมกันเป็นเครือข่ายทุกตำบล และขอให้สนับสนุนเรียนรู้วิธีวิจัยหาคำตอบอย่างง่าย ร่วมกับหน่วยงานวิชาการ เป็นต้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทำนาตลอดปีของเกษตรกรในเขตชลประทาน : กรณีศึกษาในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จ.นนทบุรี (ปีที่ 1) ปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับการตัดสินใจทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจกำหนดขนาดพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพริกของเกษตรกรจังหวัดนครพนม ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี / ชูเกียรติ จิตรภาษ์นันท์ ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยของเกษตรกร อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก