สืบค้นงานวิจัย
การเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน
รัตนาวลี พูลสวัสดิ์, อัญญานี แย้มรุ่งเรือง, ปวโรจน์ นรนาถตระกูล, วิวัฒนันท์ บุญยัง, วันทนา เจนกิจโกศล, กนกวรรณ แมเร๊าะ, ฐิติพล เชื้อมั่นคง - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ชื่อเรื่อง (EN): Change of Fisheries Resources in the Inner Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาข้อมูลปริมาณการจับ อัตราการจับ องค์ประกอบชนิด และขนาดความยาวของสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดจากเรือประมงอวนดำที่ทำการประมงในเขตอ่าวไทยตอนในบริเวณ ท่าเทียบเรือประมงในเขตจังหวัดชลบุรีสมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึง ธันวาคม 2556 พบว่า มีปริมาณการจับสัตว์น้ำ 50 – 15,000 กิโลกรัม/วันอัตราการจับเฉลี่ย2,114.007 กิโลกรัม/วัน โดยกลุ่มปลาผิวน้ำมีองค์ประกอบสูงสุด คิดเป็น ร้อยละ84.39 ของสัตว์น้ำทั้งหมด รองลงมาได้แก่ กลุ่มปลาเป็ด กลุ่มปลาหน้าดิน และกลุ่มสัตว์น้ำไม่มี กระดูกสันหลังร้อยละ11.393.04 และ 1.18ของสัตว์น้ำทั้งหมด ตามลำดับชนิดหลักของปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาทู(Rastrelliger brachysoma) ปลาหลังเขียวข้างจุด(Sardinella gibbosa) และปลาหลังเขียวสั้น (S.albella) มีองค์ประกอบร้อยละ 51.62 13.66 และ 3.83 ของสัตว์น้ำทั้งหมด ตามลำดับจากการวัดขนาดความยาวของปลาผิวน้ำเศรษฐกิจ10 ชนิด พบว่า ปลาผิวน้ำ 5 ชนิด ได้แก่ ปลาทู ปลาหลังเขียวข้างจุด ปลาสีกุนบั้ง ปลาลัง และปลาแข้งไก่ มีความยาวเฉลี่ยน้อยกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 94.74 72.82 96.79 76.14 และ 99.26 ของจำนวนปลาชนิดแต่ละชนิดดังกล่าว ตามลำดับ ส่วนปลาข้างเหลืองมีความยาวเฉลี่ยมากกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ สำหรับอีก 4 ชนิด ได้แก่ ปลาหลังเขียวสั้น ปลาสีกุนเขียว ปลาสะดือขอ และปลามงโกรย ยังไม่มีผลการศึกษาเรื่องขนาดแรกสืบพันธุ์
บทคัดย่อ (EN): Catch, catch per unit effort (CPUE), species composition and size of some economically importantspecies from Thai purse seine vessels in the inner Gulf of Thailand were studied during January to December 2013 by collecting the data at fishing portin Chon Buri, Samut Prakan, Samut Sakhon, Phetchaburi and Pranburi District, Prachuap Khiri Khan Province. The results showed that the catch ranged from 50 to 15,000 kilogram/day while average CPUE was 2,114.007 kilogram/day. Pelagic fish represented the highest composition of 84.39% of the total catchfollowed by trash fish, demersal fish and invertebrate made up11.39%,3.04% and 1.18%of the total catch respectively. The major pelagic species were short mackerel (Rastrelliger brachysoma), goldstripe sardinella (Sardinella gibbosa) and white sardinella(S. albella) sum up 51.62%, 13.66% and3.83% of the total catch respectively. The size measurement of ten economically important pelagic species found that mean length of five species, i.e., short mackerel, goldstripe sardinella, yellowtail scad,Indian mackerel and torpedo scad, were smaller than their size at first maturity accounted for 94.74%, 72.82%, 96.79%, 76.14%and 99.26%of their total catch respectively. Whereas mean length of yellowstripe scad was larger than its size at first maturity. While another four species, namely white sardinella, shrimp scad, banded scad and kelee shad, have no study on their size at first maturity.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน
กรมประมง
30 กันยายน 2557
กรมประมง
ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย โครงสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินบริเวณอ่าวไทยตอนในถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน ความสูญเสียทางการเงินและผลกระทบต่อการค้าในการทำการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก