สืบค้นงานวิจัย
การค้นหาและโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดอกในสบู่ดำ
วิภา หงษ์ตระกูล, นงณพชร (ศิริวรรณ) คุณากร (บุรีคำ), สมพิศ สามิภักดิ์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การค้นหาและโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดอกในสบู่ดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Identification and cloning of genes in the flower development pathway in Jatropha curcas
บทคัดย่อ: ดอกไม้เป็นอวัยวะที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ซึ่งมีความสำคัญต่อต่อความอยู่รอดของสปีชีส์ โครงสร้างของดอกไม้มีความซับซ้อนและควบคุมด้วยยีนหลายยีน ยีนควบคุมการสร้างดอกในสบู่ดำยังไม่มีการรายงานมาก่อน สบู่ดำเป็นพืชยืนต้น ที่สามารถปลูกได้ในดินที่ไม่สมบูรณ์ มีการดูแลรักษาง่าย เมล็ดสบู่ดำสามารถนำมาบีบและน้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ในเครื่องยนต์ได้โดยตรง ปัญหาสำคัญที่ทำให้สบู่ดำไม่เป็นที่แพร่หลายในการปลูกคือผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำซึ่งอาจเป็นเพราะจำนวนดอกตัวเมียที่มีน้อยกว่าดอกตัวผู้มาก ทำให้ได้ผลน้อย ยีน AGAMOUS เป็นยีนที่ควบคุมการสร้างเพศเมียในดอก และได้มีการศึกษายีนนี้ในพืชหลายชนิด การทดลองนี้ได้ทำการศึกษาหาลำดับเบสของยีน AGAMOUS ในสบู่ดำ และพบว่ามีความยาว 726 เบส ซึ่งสามารถสร้างโปรตีนที่มี 241 กรดอะมิโน โปรตีนนี้มี 2 โดเมน (MADS superfamily และ K-box superfamily) เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลลำดับเบสของยีนนี้กับพืชอื่นพบว่ามีความคล้ายคลึงกับยีน AGAMOUS ที่มีรายงานไว้ในพืชชนิดอื่นๆ ในฐานข้อมูล โดยมีความคล้ายคลึงกับยีน AGAMOUS homolog (PTAG1 และ PTAG2) ในต้น Populus balsamifera subsp. trichocarpa มากที่สุด โดยมี sequence identity 83% และนอกจากนี้เมื่อทำการสร้าง phylogenetic tree พบว่าความใกล้กันของลำดับเบสในพืชสองชนิดนี้ได้รับการยืนยันโดยมีค่า Bootstrap 71 %. ดอกไม้เป็นอวัยวะที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ซึ่งมีความสำคัญต่อต่อความอยู่รอดของสปีชีส์ โครงสร้างของดอกไม้มีความซับซ้อนและควบคุมด้วยยีนหลายยีน ยีนควบคุมการสร้างดอกในสบู่ดำยังไม่มีการรายงานมาก่อน สบู่ดำเป็นพืชยืนต้น ที่สามารถปลูกได้ในดินที่ไม่สมบูรณ์ มีการดูแลรักษาง่าย เมล็ดสบู่ดำสามารถนำมาบีบและน้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ในเครื่องยนต์ได้โดยตรง ปัญหาสำคัญที่ทำให้สบู่ดำไม่เป็นที่แพร่หลายในการปลูกคือผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำซึ่งอาจเป็นเพราะจำนวนดอกตัวเมียที่มีน้อยกว่าดอกตัวผู้มาก ทำให้ได้ผลน้อย ยีน AGAMOUS เป็นยีนที่ควบคุมการสร้างเพศเมียในดอก และได้มีการศึกษายีนนี้ในพืชหลายชนิด การทดลองนี้ได้ทำการศึกษาหาลำดับเบสของยีน AGAMOUS ในสบู่ดำ และพบว่ามีความยาว 726 เบส ซึ่งสามารถสร้างโปรตีนที่มี 241 กรดอะมิโน โปรตีนนี้มี 2 โดเมน (MADS superfamily และ K-box superfamily) เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลลำดับเบสของยีนนี้กับพืชอื่นพบว่ามีความคล้ายคลึงกับยีน AGAMOUS ที่มีรายงานไว้ในพืชชนิดอื่นๆ ในฐานข้อมูล โดยมีความคล้ายคลึงกับยีน AGAMOUS homolog (PTAG1 และ PTAG2) ในต้น Populus balsamifera subsp. trichocarpa มากที่สุด โดยมี sequence identity 83% และนอกจากนี้เมื่อทำการสร้าง phylogenetic tree พบว่าความใกล้กันของลำดับเบสในพืชสองชนิดนี้ได้รับการยืนยันโดยมีค่า Bootstrap 71 %.
บทคัดย่อ (EN): Flower is an organ that allows plant to perform sexual reproduction which is crucial to the existence of specific species. The structure of flower is quite complex and are controlled by many genes. Though thoroughly known in other species, no flower developmental gene in Jatropha curcas has been reported. J.curcas is a biofuel plant, whose seeds and be crushed to release oil that can be used in machines or motor vehicle directly. The main problem in cultivation of J. curcas is that they produce low yield per rai which is not feasible if wanting to do in large scale. This main cause could be that each monoecious plant produces much fewer female flowers than male flowers. In this experiment, an AGAMOUS gene controlling development of male and female part of a flower is cloned and sequenced. The total length of JcAG is 726 bp and it encodes 241 amino acids. This protein contains two domains, MADS box and K box. This gene is most identical to its ortholog in Populus balsamifera subsp. trichocarpa with 83% sequence identity and is confirmed by phylogenetic analysis with the Bootstrap value of 71% .Flower is an organ that allows plant to perform sexual reproduction which is crucial to the existence of specific species. The structure of flower is quite complex and are controlled by many genes. Though thoroughly known in other species, no flower developmental gene in Jatropha curcas has been reported. J.curcas is a biofuel plant, whose seeds and be crushed to release oil that can be used in machines or motor vehicle directly. The main problem in cultivation of J. curcas is that they produce low yield per rai which is not feasible if wanting to do in large scale. This main cause could be that each monoecious plant produces much fewer female flowers than male flowers. In this experiment, an AGAMOUS gene controlling development of male and female part of a flower is cloned and sequenced. The total length of JcAG is 726 bp and it encodes 241 amino acids. This protein contains two domains, MADS box and K box. This gene is most identical to its ortholog in Populus balsamifera subsp. trichocarpa with 83% sequence identity and is confirmed by phylogenetic analysis with the Bootstrap value of 71% .
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: ยีนสร้างดอก
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การค้นหาและโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดอกในสบู่ดำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2552
การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ การวิเคราะห์การทำงานของยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันโดย RNA interference ประสิทธิภาพของสบู่ดำ (Jatropha curcas) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ที่เข้าทำลายพริกในแปลงปลูกตามธรรมชาติ การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นของดอกแก้ว มะกรูด และกล้วยไม้ การค้นหายีน และ pathway ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารตั้งต้นในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ จากข้อมูลจีโนมสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้ (ระยะที่ 2) การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) การหาปริมาณการใช้น้ำของสบู่ดำ (ปีที่3) การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ปีที่3
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก