สืบค้นงานวิจัย
ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ปวโรจน์ นรนาถตระกูล, ฐิติพล เชื้อมั่นคง, สมฤดี ศิริรัตน์, ปวโรจน์ นรนาถตระกูล, ฐิติพล เชื้อมั่นคง, สมฤดี ศิริรัตน์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ชื่อเรื่อง (EN): Fisheries Resources from Anchovy Purse Seine in the Inne Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล?อมจับปลากะตักบริเวณอ?าวไทยตอนใน ฐิติพล เชื้อมั่นคง* ปวโรจน์ นรนาถตระกูล และ อดิศร แจ่มใส ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) บทคัดย่อ ประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักในอ?าวไทย โดยรวบรวมข?อมูลจากเครื่องมือประมงพื้นบ?านและพาณิชย?ที่ทําการประมงในอ?าวไทยตอนใน ตั้งแต?จังหวัดชลบุรีถึงเพชรบุรี ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ป? 2556 โดยศึกษา ปลากะตักชนิดหลักที่พบในอ?าวไทย 3 ชนิด คือ Encrasicholina heteroloba E. punctifer และ E. devisi ได?ค?าพารามิเตอร?ต?างๆ ตามลําดับของปลากะตักทั้ง 3 ชนิด ดังนี้ ความยาวอนันต?เท?ากับ 10.73 10.85 และ 10.30 เซนติเมตร สัมประสิทธิ์การเติบโตเท?ากับ 1.85 1.92 และ 1.95 ต?อป? สัมประสิทธิ์การตายรวมเท?ากับ 8.247 10.903 และ 7.028 ต?อป? สัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ เท?ากับ 2.946 3.009 และ 3.084 ต?อป? สัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง เท?ากับ 5.301 7.894 และ 3.944 ต?อป? ปลากะตักทั้ง 3 ชนิด มีขนาดความยาว ที่เริ่มเข?าสู?ข?ายการประมงเท?ากับ 3.00 เซนติเมตร และพบว?ามีจํานวนปลากะตักชนิด E. heteroloba E. punctifer และ E. devisi ในอ?าวไทย เท?ากับ 124,240.1 57,946.3 และ 8,193.9 ล?านตัว ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามชนิด เครื่องมือพบว?า อวนครอบปลากะตักป??นไฟขนาดเล็ก (ความยาวเรือ ?14 เมตร) และอวนล?อมจับปลากะตักกลางวนั จับได?ปลากะตักขนาดเล็กกว?าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ? มากกว?าอวนครอบปลากะตักป??นไฟขนาดใหญ? (ความยาวเรือ >14 เมตร) และอวนล?อมจับปลากะตักป??นไฟ โดยอวนครอบปลากะตักความยาวเรือ ?14 เมตร จับปลากะตักทั้ง 3 ชนิด ได? 1-3 กลุ?ม มีความยาวเฉลี่ย 4.04-7.86 เซนติเมตร อวนครอบปลากะตักป??นไฟความยาวเรือ >14 เมตร จับได? 4 กลุ?ม มีความยาวเฉลี่ย 4.12-7.97 เซนติเมตร และอวนล?อมจับปลากะตักป??นไฟ จับได? 2-4 กลุ?ม มีความยาวเฉลี่ย 3.72-8.02 เซนติเมตร อวนล?อมจับปลากะตักกลางวัน จับได? 3 กลุ?ม มีความยาวเฉลี่ย 3.91-7.25 เซนติเมตร ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของปลากะตักชนิด E. heteroloba E. punctifer และ E. devisi มีค?าเท?ากับ 67,563 37,944 และ 4,202 เมตริกตัน ตามลําดับ และของปลากะตักรวมทั้ง 3 ชนิด มีค?าเท?ากับ 108,478 เมตริกตัน การลงแรงประมงจับปลากะตักโดยรวมมากเกินระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนไปร?อยละ 10 จากปริมาณการลงแรง ประมงในป? 2556 คำสำคัญ: การประเมินสภาวะทรัพยากร ปลากะตัก อ่าวไทยตอนใน *ผู้รับผิดชอบ: ๔๙ ซ. พระราชวีริยาภรณ์ ๑๖ ต. บางพึ่ง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทร. ๐-๒๘๑๖-๗๖๓๖ e-mail: thainavy20@hotmail.com
บทคัดย่อ (EN): -Fisheries Resources from Anchovy Purse Seine the Inner Gulf of Thailand Thitipon Chueamunkong* Pavarot Noranarttragoon and Adisorn Jamsai Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) Stock assessment of anchovies in the Gulf of Thailand was carried out by collecting data from small-scale and commercial fishing gears along the Inner Gulf of Thailand from Chonburi to Phetchaburi Provinces during January-December, 2014. The study was done on the 3 majorities of anchovies in the Gulf of Thailand, that is Encrasicholina heteroloba, E. punctifer and E. devisi. Of those 3 species, asymptotic lengths were 10.73, 10.85 and 10.30 cm, growth coefficients were 1.85, 1.92 and 1.95 per year, total mortality coefficients were 8.247, 10.903 and 7.028 per year, natural mortality coefficients were 2.946, 3.009 and 3.084 per year, fishing mortality coefficients were 5.301, 7.894 and 3.944 per year, respectively. For all 3 species, the first length recruit into the fisheries had their lengths at 3.00 cm. Amounts of E. heteroloba, E. punctifer and E. devisi in the Gulf of Thailand were 124,240.1, 57,946.3 and 8,193.9 million individuals, respectively. Number of anchovies having the lengths smaller than their lengths at first maturity which were caught by both ?14 meters-anchovy falling netter with light luring and anchovy purse seiner were found more than those caught by >14 meters-anchovy falling netter with light luring and anchovy purse seiner with light luring. The 1-3 groups of those 3 anchovies with mean length at 4.047.86 cm were caught by ?14 meters-anchovy falling netter with light luring, while those 4 groups, mean length at 4.12-7.97 cm were caught by >14 meters-anchovy falling netter with light luring and anchovy purse seiner, and the 3 groups, mean length at 3.91-7.25 cm were caught by anchovy purse seiner. Maximum sustainable yields of E. heteroloba, E. punctifer and E. devisi were 67,563, 37,944 and 4,202 metric ton respectively; while those of overall 3 species were 108,478 metric ton. Fishing effort of anchovies in the Gulf of Thailand was found 10 percent exceeding their maximum sustainable yield in 2014. Key words: stock assessment, anchovy, Inner Gulf of Thailand *Corresponding author: 49 Soi Prarachaveriyaporn 16, Bangpueng Sub-district, Prapradaeng District, Samut Prakan Province 10130 Tel. 0-2816-7636 e-mail: thainavy20@hotmail.com
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-07-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนใน
กรมประมง
31 กรกฎาคม 2557
กรมประมง
การประมงปลากะตักในอ่าวไทย การเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรือสำรวจประมง 2 ในพื้นที่ปิดอ่าวไทยตอนใน การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน โครงสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินบริเวณอ่าวไทยตอนในถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก