สืบค้นงานวิจัย
การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช
ณรงค์ สิงห์บุระอุดม, อรอุมา เพียซ้าย, เลขา มาโนช, นิพนธ์ วิสารทานนท์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช
ชื่อเรื่อง (EN): Utilization of microfungi for plant disease control
บทคัดย่อ: Twenty-four isolates of microfungi from soil and dung were used for antagonistic activity test in vitro. The results reveal that 5 isolates of Gelasinospora spp. including KUFC 5645, KUFC 6344, KUFC6852, KUFC6873 and KUFC6895 could inhibit more than 80% mycelial growth of 7 plant pathogenic fungi including Alternaria alternata, Colletotrichum gloeosporioides, Curvularia lunata, Fusarium oxysporum, Helminthosporium sp., Pythium aphanidermatum และ Phytophthora palmivora In greenhouse experiment, 3 isolates of Gelasinospora spp. including KUFC6852, KUFC6873 and KUFC6895 could control damping off of cucumber seedling caused by Pythium aphanidermatum Five species of weed plants including including Phaseolus lathyroides, ,Echinochloa crus-galli, Corchorus sp., Mimosa pigra and Amaranthus spinosus L. were inoculated with fungal spore suspension of Eurotium cristatum KUFC6852, E. chevalieri KUFC6854, Neosartorya glabra KUFC6871, N. fischeri KUFC6872 and Talaromyces flavus KUFC6893 and KUFC6894. The result shown that the spore suspension of Talaromyces flavus KUFC6893 could inhibited weed seed germination of Mimosa pigra and Amaranthus spinosus.Twenty-four isolates of microfungi from soil and dung were used for antagonistic activity test in vitro. The results reveal that 5 isolates of Gelasinospora spp. including KUFC 5645, KUFC 6344, KUFC6852, KUFC6873 and KUFC6895 could inhibit more than 80% mycelial growth of 7 plant pathogenic fungi including Alternaria alternata, Colletotrichum gloeosporioides, Curvularia lunata, Fusarium oxysporum, Helminthosporium sp., Pythium aphanidermatum และ Phytophthora palmivora In greenhouse experiment, 3 isolates of Gelasinospora spp. including KUFC6852, KUFC6873 and KUFC6895 could control damping off of cucumber seedling caused by Pythium aphanidermatum Five species of weed plants including including Phaseolus lathyroides, ,Echinochloa crus-galli, Corchorus sp., Mimosa pigra and Amaranthus spinosus L. were inoculated with fungal spore suspension of Eurotium cristatum KUFC6852, E. chevalieri KUFC6854, Neosartorya glabra KUFC6871, N. fischeri KUFC6872 and Talaromyces flavus KUFC6893 and KUFC6894. The result shown that the spore suspension of Talaromyces flavus KUFC6893 could inhibited weed seed germination of Mimosa pigra and Amaranthus spinosus.
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2554
ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรครากขาว และการควบคุมโรคโดยชีววิธี การใช้ประโยชน์จากไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืช ประสิทธิภาพของเห็ดรังนก (Cyathus sp.) ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินโดยชีววิธี การศึกษาประสิทธิภาพของราใน Family Trichocomaceae ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช ความหลากหลายของเชื้อราจากดิน ซากพืชและการนำไปใช้ประโยชน์ บทบาทของเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อการควบคุมโรคพืช การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชผักของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น การเพิ่มมูลค่าอ้อยโดยการใช้ประโยชน์จากการย่อยสลายเศษต้นและใบโดยเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตไบโอเอทานอลและไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน การใช้ไคโตซานในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ (ระยะที่ 2) การพัฒนาเพื่อใช้กากของสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกในการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชทางชีวภาพ
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก