สืบค้นงานวิจัย
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร
ภิรมยา ตริตรอง - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภิรมยา ตริตรอง
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธรมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มพักชำระหนี้ประเภทกลุ่มธุรกิจของจังหวัดยโสธร และความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อการแปรรูปสินค้าเกษตรคัดเลือกกลุ่มที่ดำเนินการทั้งหมด 10 กลุ่มโดยวิธีสำมะโนประชากร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างระดับสมาชิกจำนวน 180 ตัวอย่าง จากประชากร 327 ราย ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่มมีอายุเฉลี่ย 44.7 ปี ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ทำนาเป็นอาชีพหลัก สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.1 คน แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.1 คน รายได้รวมเฉลี่ย 41,421.7 บาทต่อปี โดยมีรายได้จากการเกษตรเฉลี่ย 23,868.8 บาท และมีรายได้จากการแปรรูปสินค้าเกษตรเฉลี่ย 5,995.1 บาทต่อปี กลุ่มส่วนใหญ่ จัดตั้งเพื่อต้องการหารายได้เพิ่ม มีเงินค่าหุ้นของกลุ่มเฉลี่ย 10,558 บาท หลังเข้าโครงการมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 32.1 ส่วนใหญ่ใช้อาคารแปรรูปผลผลิตเป็นที่ทำการกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงานเฉลี่ย 340,888.0 บาทต่อกลุ่ม ในการปรับปรุงสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดหาวัตถุดิบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามลำดับ กลุ่มส่วนใหญ่วางแผนการผลิตเป็นครั้งคราวตามการมีคำสั่งซื้อ จัดซื้อวัตถุดิบจากสมาชิกและตลาด มีการควบคุมคุณภาพโดยการเลือกสมาชิกไว้ควบคุมกันเอง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้ว มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์สินค้าในงานเทศกาลต่าง ๆ ระยะเวลาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเฉลี่ย 5.1 ปี มีการลงเงินค่าหุ้นเฉลี่ย 210.1 บาท ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐมากที่สุดรองลงมาได้รับจากสื่อโทรทัศน์ ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เกษตรมากที่สุดในเรื่องการนำสินค้าไปจำหน่าย สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาจัดทำแผนการผลิตมากที่สุด มีการแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่มชัดเจน และไปร่วมประชุมเฉลี่ย 8.4 ครั้งต่อปี สมาชิกกลุ่มร้อยละ 26.1 ได้รับเงินกู้จากกลุ่มร้อยละ 36.1 ได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป และสมาชิกกลุ่มร้อยละ 71.1 ได้รับเงินค่าแรงงานในการผลิตและเงินค่าปันผลด้วย ในด้านความพึงพอใจ สมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 4 ด้านได้แก่ การดำเนินโครงการ การบริหารจัดการ การจัดทำผลิตภัณฑ์ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลุ่ม และพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างการได้รับการอบรมด้านแปรรูปสินค้าเกษตร กับรายได้จากกลุ่ม ข้อเสนอแนะ 1)กระตุ้นให้กลุ่มมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2)วางแผนใช้งบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ และใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น โดยการระดมหุ้นจากทางสมาชิกเพิ่มขึ้น 3)ส่งเสริมให้สมาชิกผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้แปรรูปในกลุ่มและส่งเสริมให้กลุ่มจัดซื้อวัตถุดิบจากสมาชิก 4)ควรส่งเสริมให้กลุ่มมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมาตรฐาน โดยตั้งคณะกรรมการเพื่อให้มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพโดยตรง 5) ควรจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิกได้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546-2547 ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การดำเนินงานในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก