สืบค้นงานวิจัย
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อารีรัตน์ รู้ทำนอง - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อารีรัตน์ รู้ทำนอง
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัย เรื่อง การดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความคิดเห็นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต่อการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรการศึกษาโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร จำนวน 39 กลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS หาค่าร้อยละ และค่ามัชฌิมเลขคณิต สรุปผลการวิจัยดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มส่วนใหญ่เริ่มจัดตั้งปี พ.ศ .2535 จำนวนสมาชิกเริ่มจัดตั้งเฉลี่ย กลุ่มละ 18.97 คน สมาชิกปัจจุบันเฉลี่ยกลุ่มละ 22.33 คน ส่วนใหญ่สมาชิกจะมีการถือหุ้นเฉลี่ย 47.92 หุ้นหุ้นละ 100 บาท กลุ่มแม่บ้านเกษตรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร มีเงินจากการระดมหุ้นเฉลี่ยกลุ่มละ 2,434.62 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกลุ่มละ 33,759.65 บาท แหล่งเงินทุนของกลุ่มส่วนใหญ่จากการระดมหุ้น หน่วยงานราชการ และจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร มีการจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้จ่ายงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรือนเฉลี่ยกลุ่มละ 31,512.82 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์เฉลี่ยกลุ่มละ 42,379.49 บาท ค่าบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบเฉลี่ยกลุ่มละ 35,492.31 บาท เกือบทุกลุ่มมีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย แต่มีร้อยละ 72.2 ที่จัดทำเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบัน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักงานเกษตรอำเภอทราบ และได้รับการติดตามงานจากเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ กลุ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้ ส่วนใหญ่จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ได้รับความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเกษตร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการจัดทำบัญชี การติดตามงานของเจ้าหน้าที่ มีการติดตาม เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาการผลิต การพัฒนาการตลาด คุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในกลุ่มในเรื่องรายได้ของกลุ่ม ในเรื่องต้นทุนการผลิตของกลุ่มก่อนเข้าโครงการเฉลี่ย 183,330.20 บาท ต้นทุนการผลิตของกลุ่มหลังเข้าโครงการเฉลี่ย 256,985.10 บาท รายได้ของกลุ่ม ก่อนเข้าโครงการ กลุ่มมีรายได้เฉลี่ย 386,448.70 บาท รายได้ของกลุ่มหลังเข้าร่วมโครงการกลุ่มมีรายได้เฉลี่ย 447,607.70 บาทกำไรของกลุ่มก่อนเข้าร่วมโครงการ กลุ่มมีกำไรเฉลี่ย 178,199.10 บาท กำไรของกลุ่มหลังเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 220,879.0 บาท ในด้านวัตถุดิบ กลุ่มผลิตเองเฉลี่ย 30.51 ผลิตในจังหวัดเฉลี่ยร้อยละ 52.82 จากต่างจังหวัดเฉลี่ยร้อยละ 16.41 กลุ่มมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ และมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในเรื่องภาชนะและฉลากบรรจุภัณฑ์ สื่อในการประชาสัมพันธ์ กลุ่มฯใช้ เอกสารเผยแพร่วิทยุ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ในหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขายปลีก เฉลี่ย 57.18 ขายส่ง เฉลี่ย 42.82 ความคิดเห็นต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรของสมาชิกในเรื่องจำนวนเงินที่จัดสรรให้ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็น จำนวนเงินที่จัดสรรให้กลุ่ม ฯ การระดมหุ้นสมทบในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินที่ได้รับการสนับสนุน และการอบรมให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการกลุ่ม การวางแผนการผลิต การตลาด และการจัดทำบัญชีอย่างง่ายและเห็นด้วยในประเด็น การบริหารงบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุนง สำหรับปัญหาในการดำเนินโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร พบว่ากลุ่มฯ มีปัญหาการตลาด การรับรองของคุณภาพสินค้า สถานที่ผลิต การเก็บผลิตภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ เทคโนโลยีในการผลิต ความร่วมมือของสมาชิก และ คุณภาพวัตถุดิบ ข้อเสนอแนะของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระบุว่า ควรจัดหาตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และเห็นว่า โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรมีประโยชน์ต่อกลุ่ม ต้องการให้มีโครงการต่อเนื่องเพื่อกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจะได้ปรับปรุงกลุ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนสู่ระดับวิสาหกิจชุมชน และต้องการรับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546-2547 ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก