สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน Super Bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
พรทิพย์ ถาวงค์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน Super Bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of hermetic seed storage in super bag on rice seed quality
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรทิพย์ ถาวงค์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Porntip Thavong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทโดยใช้ super bag จาก IRRI ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในถุงที่มีคุณสมบัติป้องกันการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและความชื้นของเมล็ดพันธุ์กับบรรยากาศภายนอกภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ เพื่อศึกษาผลของเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการ 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 เป็นการทดลองเบื้องต้นในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ ในถุงพลาสติกสาน เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ ใน super bag เมื่อเก็บรักษาในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี พบว่าเมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 6 เดือน เมล็ดพันธุ์ในถุงพลาสติกสาน มีความงอกลดลงต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาใน super bag มีความงอกเฉลี่ย 93 เปอร์เซ็นต์ และยังคงมีความงอกเฉลี่ย 92 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 24 เดือน ส่วนการทดลองที่ 2 วางแผนการทดลองโดยใช้ split plot in RCB ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 main plot คือ กรรมวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ จำนวน 8 กรรมวิธี ได้แก่ การเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ความชื้นเมล็ดพันธุ์ 12 เปอร์เซ็นต์ แบบไม่คลุกสารเคมีและคลุกสารเคมี (mancozeb+carbendazim+cholopyriphos) ในถุงพลาสติกสานอย่างเดียว ถุงพลาสติกสานสวมทับ super bag และกระสอบปออย่างเดียว เปรียบเทียบกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ แบบคลุกสารเคมีและไม่คลุกสารเคมี ในถุงพลาสติกสานสวมทับ super bag ส่วน sub plot คือ ระยะเวลาเก็บรักษา เป็นเวลา 12 เดือนในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 9 เดือน กรรมวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ มีความงอกต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (13-64 เปอร์เซ็นต์) ทุกกรรมวิธี ยกเว้นกรรมวิธีที่คลุกสารเคมีและเก็บในถุงพลาสติกสานสวมทับ super bag เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 12 เดือน เมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ แบบคลุกสารเคมี เก็บในถุงพลาสติกสาน+super bag เมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์แบบคลุกสารเคมี เก็บในถุงพลาสติกสานสวมทับ super bag และเมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ แบบไม่คลุกสารเคมี เก็บในถุงพลาสติกสานสวมทับ super bag มีความงอกเฉลี่ย 84 89 และ 91 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และไม่พบจำนวนแมลงต่อน้ำหนักข้าวเปลือก 200 กรัมในทั้ง 3 กรรมวิธี ดังนั้นวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบปิดสนิทเป็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดอุทกภัย และการอนุรักษ์เมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว โดยไม่ต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ำ
บทคัดย่อ (EN): Hermetic seed storage in super bag provided by IRRI prevents oxygen and moisture movement between the outside atmosphere and the seed. Two experiments were conducted to investigate the effect of hermetic storage in IRRI super bag on rice seed quality. In a preliminary experiment, rice seed variety Khao Dawk Mali 105 (KDML105) was stored either in plastic seed bags at 12% moisture content (MC) or in super bags at 10% MC, at Prachinburi Rice Research Center warehouse (PCR). The result showed that germination of seed stored in plastic seed bags was less than 80% after 6 months whereas germination of seed stored in super bags was 93%. There was still 92 % germination of seed stored in super bags after 24 months storage. In another experiment, a split plot in RCB design was used whereby 12% seed moisture content of Pathum Thani 1 (PTT1) was stored, with or without chemical treatment (mancozeb+carbendazim +cholopyriphos) in plastic bags, plastic bags+ super bags, or in jute bags, at Chonburi Rice Seed Center warehouse (CBR) for 12 months. The result revealed that germination of 12% seed moisture content was less than 80% after 9 months storage except for those stored after chemical treatment in plastic bags+super bags (89%). Germination of 10% seed moisture content stored in plastic bags+super bags with or without chemical treatment was 91 or 94%, respectively, after 12 months storage. Moreover, no insects were detected in these three super bag treatments. Hence, hermetic storage can be used to maintain the viability of rice seed reserves against future disasters and to extend the longevity of rice germplasm without storage at low temperature.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329726
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน Super Bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก