สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2548
พลาน พ่อค้า - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2548
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พลาน พ่อค้า
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจ และสังคม สภาพการผลิตข้าว ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการผลิตข้าวของเกษตรกร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 281 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ทำการศึกษาร้อยละ 87.2 เป็นชาย อายุเฉลี่ย 48.6 ปี ร้อยละ 82.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.4 คน จำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตข้าวของครัวเรือน เฉลี่ย 2.4 คน ร้อยละ 83.3 เป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 36.7 มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการผลิตข้าว ส่วนใหญ่จากสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 93.9 มีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในครัวเรือน คือ รถไถนาเดินตาม มีพื้นที่ทำการเกษตร ทั้งหมดของครัวเรือน เฉลี่ย 15 ไร่ ร้อยละ 50.2 มีพื้นที่ผลิตข้าวทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ย 18.3 ไร่ ร้อยละ 70.5 มีสภาพพื้นที่ทำนาเป็นที่ลุ่ม ร้อยละ 61.2 มีลักษณะเนื้อดินในพื้นที่นาเป็นดินร่วนปนทราย ร้อยละ 65.8 ใช้น้ำฝนอย่างเดียวในการผลิตข้าว ร้อยละ 64.4 มีวิธีการปรับปรุงบำรุงดินส่วนใหญ่ก่อนการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 71.5 ใช้วิธีทำนาหว่านทั้งหมด ร้อยละ 80.7 ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากการเก็บพันธุ์ด้วยตนเอง ร้อยละ 57.3 มีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวทุก 2 ปี ร้อยละ 84.3 ไม่มีการคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก ร้อยละ 58 ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ยต่อไร่ 18 - 20 กิโลกรัม ร้อยละ 83.7 ป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวโดยการใช้มือถอนกำจัด ร้อยละ 57 ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวโดยใช้วิธีกล ร้อยละ 92.5 ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ร้อยละ 98.6 มีช่วงระยะเวลาการใส่ปุ๋ยระยะกล้า ร้อยละ 97.1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 28.3 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 74 เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโดยใช้ทั้งคนและรถเกี่ยว ร้อยละ 56.2 นวดข้าวโดยเครื่องนวดข้าว ผลผลิตเฉลี่ย 345.3 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 1,353.8 บาทต่อไร่ ร้อยละ 53 มีการเก็บรักษาผลผลิตไว้ในกระสอบปุ๋ย ประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค ระดับปัญหารุนแรงมาก มีจำนวน 2 ประเด็นได้แก่ ด้านปุ๋ยเคมี และด้านสภาพน้ำ ประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค ระดับปัญหารุนแรงน้อย จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่ ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ด้านเมล็ดพันธุ์ ด้านสภาพพื้นดิน ด้านการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ด้านแรงงาน ด้านปุ๋ยอินทรีย์ และด้านการตลาด ข้อเสนอแนะ ควรมีการรวมกลุ่มการผลิตเพื่อต่อรองด้านราคา ควรมีการส่งเสริมการผลิตโดยใช้สารอินทรีย์ ชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต และรักษาสภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่บริเวณที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ควรมีการเลื่อนระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวให้ช้าลง สำหรับฤดูแล้ง ควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดฝักสด ถั่วลิสง ทดแทนพื้นที่ทำนาปรัง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2548
พลาน พ่อค้า
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2547/2548 สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรในโครงการศูนย์ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัดเลย สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลนํ้าอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2546/2547 การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ของเกษตรกรตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก