สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยทัศนคติในการเรียน และพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปาริชาติ บัวเจริญ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยทัศนคติในการเรียน และพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปาริชาติ บัวเจริญ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: เชียงใหม่
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยทัศนคติในการเรียน และพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2558
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่สอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยวิธีผังความคิด (Mind Mapping) ร่วมกับวิธีการจับคู่ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ การศึกษาปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน รายวิชาการโปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย โดยใช้ทฤษฏี Constructionism ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก