สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาบริเวณปะการังเทียม ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่างกัน ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
หัสพงศ์ สมชนะกิจ, นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์, ยุทธพล กาญจนเพ็ญ, ศักดิ์ณรงค์ จันทร์บัณดิษฐ์, หัสพงศ์ สมชนะกิจ, นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์, ยุทธพล กาญจนเพ็ญ, ศักดิ์ณรงค์ จันทร์บัณดิษฐ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาบริเวณปะการังเทียม ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่างกัน ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
ชื่อเรื่อง (EN): Comparative study of Fish Fauna on different material Artificial Reefs in Pattani and Narathiwat Provinces
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ึกษาพรรณปลาบริเวณปะการังเทียมจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยเก็บข้อมูลชนิดปลาแยกตาม ประเภทวัสดุและบริเวณที่จัดสร้าง รวมทั้งแนวปะการังธรรมชาติใกล้เคียง ตั้งแต่ตุลาคม 2555-ตุลาคม 2557 พบปลาทั้งหมด 188 ชนิด พบที่ปะการังเทียมแท่งคอนกรีต 132 ชนิด ปะการังเทียมตู้รถไฟ 122 ชนิด ปะการังเทียมรถถัง 98 ชนิด กลุ่มปลาที่พบมากที่สุดคือปลาในครอบครัวปลาสีกุน (Family Carangidae) 21 ชนิด รองลงมาคือครอบครัวปลาบู่ (Family Gobiiidae) พบ 18 ชนิด ครอบครัวปลาสลิด หิน (Family Pomacentridae) ครอบครัวปลากะรัง (Family Serranidae) และครอบครัวปลากะพง (Family Lutjanidae) พบ 12 ชนิดเท่ากัน รูปแบบประชาคมปลาภายในปะการังเทียมที่สร้างจากวัสดุ ประเภทเดียวกันมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าวัสดุต่างประเภทกัน และต่างจากประชาคมปลาในแนวหิน ธรรมชาติซึ่งมีความเฉพาะตัวของรูปแบบประชาคมปลา ปะการังเทียมที่มีความหลากหลายของชนิดปลามาก สุด และมีจํานวนชนิดของปลาเศรษฐกิจมากสุด คือ ปะการังเทียมแท่งคอนกรีต จํานวนชนิดปลาในแต่ละแห่ง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-03-31
เอกสารแนบ: http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292401
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาบริเวณปะการังเทียม ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่างกัน ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
กรมประมง
31 มีนาคม 2558
เอกสารแนบ 1
กรมประมง
ความชุกชุมของปลาบริเวณปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส ประชาคมปลาในปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกน้ำต่างกันบริเวณจังหวัดปัตตานี ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง ชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนพื้นผิวปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกน้ำต่างกันบริเวณจังหวัดปัตตานี การเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมและผลจับสัตว์น้ำระหว่างแปล่งปะการังเทียมและและกลุ่มปะการังเทียมบริเวณจังหวัดพังงา สัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนพื้นผิวปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส การศึกษาลักษณะพื้นทะเล การจมตัว และชนิดสัตว์น้ำที่อาศัยบริเวณกองปะการังเทียม จังหวัดเพชรบุรี ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการจัดสร้างและบริหารจัดการปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรี ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก