สืบค้นงานวิจัย
ความทันสมัยกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี
วินัย ทิพย์สุวรรณ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความทันสมัยกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง (EN): Modernization and information exposure behavior of tambol chief and village chief in Ubonratchathani province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วินัย ทิพย์สุวรรณ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Vinai Tipsuwan
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การศึกษา รายได้และประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ศึกษาความแตกต่างระหว่างชั้นอำเภอกับการเปิดรับข่าวสารสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังศึกษาการพยากรณ์การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน และความทันสมัยของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาศึกษาคือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าความทันสมัยสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารของกำนันผู้ใหญ่บ้าน การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารของกำนันผู้ใหญ่บ้านจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร และภาพยนตร์ไม่มีความแตกต่างระหว่างชั้นอำเภอกับการเปิดรับข่าวสารของกำนันผู้ใหญ่บ้านจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร และภาพยนตร์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2527
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความทันสมัยกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2528
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ การศึกษาการผลิตลิซิแอนธัสในจังหวัดอุบลราชธานี การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษา: โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” ในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี สภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพริกของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท การปฎิบัติงานในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี การผลิตพริกของเกษตรกรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สภาพการผลิตพริกของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก