สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสุรินทร์
พีระศักดิ์ วรฉัตร, พีระศักดิ์ วรฉัตร - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง (EN): The Influencing factors for Strength of Communities Enterprise ‘s Management in Surin Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ชื่องานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ผู้ทำการวิจัย พีระศักดิ์ วรฉัตร ปีที่ทำการวิจัย 2558 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะ การบริหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง และข้อเสนอแนะในการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับกลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือแบบสัมภาษณ์ ชนิดกึ่งโครงสร้างและแบบบันทึกการสังเกต และใช้แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เก็บข้อมูลเพื่อการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณตามแบบของเฟียร์สัน จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่มการผลิต รวม 672 คน ผลการศึกษา พบว่า 1. ลักษณะการบริหารวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาลอำนวยประโยชน์ด้านเงินทุนและช่องทางการจัดจำหน่าย ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานกับการพาพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญา มีกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างภาวะผู้นำในการประกอบการและสร้างผู้นำรุ่นใหม่สืบทอดต่อกัน การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดธรรมาภิบาลในการดำเนินงานร่วมกันใช้ความได้เปรียบเชิงพื้นที่และวัฒนธรรมนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าและการผลิต เพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 12 ด้านมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูง ( =4.04) ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง โดยปัจจัยด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูงที่สุด( =4.15) ส่วนปัจจัยด้านนโยบายของรัฐมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( =3.94) และตัวแปรทุกตัวส่งผลต่อความเข้มแข็งในระดับสูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายตามแบบเฟียร์สันเป็นไปในทางบวกมีค่าระหว่าง.53 -.84 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในสูงที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับตัวแปรปัจจัยด้านการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านการพัฒนาด้านการตลาดกับปัจจัยด้านนโยบายของรัฐ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถอธิบายการดำเนินงานที่เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้ร้อยละ 76.90 (R2 = .769) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ? 0.262 3. ข้อเสนอแนะในการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ด้านการตลาด พบว่าควรส่งเสริมให้ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการบริโภค ก่อนที่จะลงมือประกอบการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ราคาจะต้องไม่เกินความเป็นจริง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมให้กลุ่มมีความสามารถในการจัดทำบัญชีรายรับ ในส่วนของผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์พัฒนาการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายในระบบวิสาหกิจชุมชนให้ครบวงจร คำสำคัญ : วิสาหกิจชุมชน ความเข้มแข็ง ปัจจัยที่ส่งผล การบริหาร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
บทคัดย่อ (EN): Research Title Factors Influencing the Strength of Community Enterprises Management in Surin Province Researcher Peerasak Worrachat Academic Year 2015 This research, using the mixed method, aimed to study the performance characteristics and factors influencing the strength and propose the strength creation of community enterprises in Surin province. The qualitative data was collected from the community enterprises in Surin province. The research tools used for qualitative research were the semi-structured interview and observation forms. Besides, the 5 rating scale questionnaire was used to quantify Pearson’s Correlation Coefficient from the sampling group using Stratified Sampling totally 672 persons. The research results were illustrated as the followings. 1. The performance characteristics of community enterprises in Surin province were local administration organizations and government policies facilitate the capital and sale path, and most products provide the importance of local wisdoms and are created from creative thinking mixing with self-reliance in accordance with sufficient economy principle. Besides, there are the appropriate technology usage and local wisdom appurtenance, and the process creating the confidence in product quality, including the leadership support in performance and the continuously new leadership creation. They perform their business following the responsibility to consumer, society and environment, and seize the good governance principle in performance following the advantages of area and culture that lead to the creation of product identity. Last, they expand the friendship network of commerce and production for creating the strength of society. 2. The factors influencing the strength of community enterprises in Surin province totally 12 items had total average in high level ( =4.04). Each item had average in high level that the factor of sufficiency economy principle had the highest level ( =4.15); on the other hand, the factor of government policies had the lowest level ( =3.94). Every variable influenced the strength in high level, which the Pearson’s Correlation Coefficient was positively trended, ranging from .53 to .84 at 0.01 statistically significant level. The inside correlation coefficient at the highest levels were the correlations between the factor variables of performance and of performance improvement, and between the variables of market development and of government policies. The results of correlation test between the variables of prediction and of standard was linearity at 0.01 statistically significant level. Furthermore, it could be explained that the strengthening performance of community enterprises in Surin province was 76.90 (R2 = .769) at ?0.262 level of prediction standard error. 3. The recommendations of strength creation of community enterprises in Surin province were as the followings. For market, there should be the promotion of product creation following the market demand investigated by consumer behavior and consumption trend before performing or developing products and the product prices should be reasonable. Besides, government and private organizations should cooperate in market promotion and there should be the promotion to be capable of income account creation in their groups. For product and product design, there should be the cooperation seeking with government organizations to create product standard, develop communication path, and create network in community enterprises completely. Keywords: Community enterprise, Strength, Influencing factor, Administration, Correlation coefficient,
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
30 กันยายน 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสม ม.12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรประมงบ้านบางพต และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรประมง รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง กรณีดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา การพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ศักยภาพในพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน กลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง ปี 2550 วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนศิลา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก