สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
อรพรรณ จันทร์งาม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรพรรณ จันทร์งาม
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ลำปาง
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2555
ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปลูกต้นไม้เพื่องานภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (วิจัยประยุกต์) ต.ค.53-ก.ย.54 ปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการสอบ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน การศึกษาปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิธีการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยทัศนคติในการเรียน และพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก