สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม
จันทร์จิรา รุ่งเจริญ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อยที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development of Rice Seed Production for the Highland Community
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จันทร์จิรา รุ่งเจริญ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: รัชนีวรรณ แสงโสภา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เกษตรกรบนพื้นที่สูงนิยมปลูกพันธุ์ข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากกว่าหนึ่งพันธุ์ เป้าหมายเพื่อให้มีผลผลิตข้าวที่หลากหลายและเพียงพอสำหรับบริโภค จากวิถีการปลูกข้าวของเกษตรกรบนพื้นที่สูงดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของพันธุ์ข้าว คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง ส่งผลทำให้ผลผลิตข้าวและคุณภาพของข้าวลดลงไปด้วย ทางโครงการวิจัยจึงได้วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเดินกำจัดต้นพันธุ์ปนแก่เกษตรกร และมุ่งรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นไม่ให้เกิดการปนเปื้อนหรือสูญหายจากท้องถิ่นเพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกต่อๆ ไป จากการวิจัยปี 2554-2555 (2 ฤดูนาปี) พบว่า เกษตรกรในชุมชนให้ความสำคัญเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองในชุมชนเป็นอย่างมาก และได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเคร่งครัด ในฤดูนาปี 2554 พบการปนพันธุ์ของข้าวของเกษตรกรบางรายมากถึงร้อยละ 20 เมื่อนำเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการมาปลูกต่อในฤดูนาปี 2555 พบว่า ข้าวมีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ต้นพันธุ์ปนลดลงเหลือร้อยละ 2 เกษตรกรเจ้าของแปลงนามีความพึงพอใจในผลผลิตข้าวที่ได้จากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตเอง และเมื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้จากปี 2554 แบ่งปันแก่เกษตรกรชุมชนอื่นที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว พบว่า ผลผลิตข้าวที่ได้ในฤดูนาปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่จากปี 2554 และเกษตรกรได้ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เองในฤดูต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อยที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2555
การผลิตอาหารสัตว์จากขยะอินทรีย์ของชุมชน การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาไก่เบรสเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร (ต่อเนื่องปีที่ 2) การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร (ต่อเนื่องปีที่ 2) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่และหวายบนพื้นที่สูง โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก