สืบค้นงานวิจัย
ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร
ชัชรี นฤทุม - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง (EN): Attitude of subject matter specialists toward agricultural extension work
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชัชรี นฤทุม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chatcharee Naritoom
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ทิพวัลย์ วิทยาพันธุ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Tipawan Vitayaphan
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึงนักวิชาการเกษตรและอาจารย์ในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 1,457 ฉบับ ได้รับคำตอบกลับคืนมา 684 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 46.95 เพื่อศึกษาภูมิหลังและทัศนคติของนักวิชาการและคณาจารย์ ปรากฏผลว่า นักวิชาการและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีทัศนคติค่อนข้างดีเกี่ยวกับความรวดเร็ว ความกระตือรือล้นในการติดต่อ การทำงานได้ตามแผนการที่กำหนด ความเป็นกันเอง ความสุภาพอ่อนโยน และการยอมรับผลงานวิจัยใหม่ ๆ ไปใช้ของตัวนักส่งเสริมและการทำงานส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดี แต่นักวิชาการและคณาจารย์ก็มีทัศนคติที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้คือ ความสำเร็จในการทำกิจกรรมร่วมกัน ปัญหาในด้านการบังคับบัญชา ความรู้ความสามารถด้านวิชาการของนักส่งเสริม ความทั่วถึงของงานส่งเสริม ความทันต่อเหตุการณ์ในการส่งเสริม นอกจากนั้นยังไม่แน่ใจว่าจำนวนการประยุกต์งานวิจัยไปใช้ในงานส่งเสริม การรวมกลุ่มเกษตรกร การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การผลิตเอกสารเผยแพร่ การใช้วิทยุและการใช้โทรทัศน์ในงานส่งเสริมรวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมจะมีเพียงพอหรือไม่ นอกจากนั้นนักวิชาการยังไม่แน่ใจว่าระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนรวมทั้งระบบการส่งเสริมแบบอื่น ๆ จะเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรหรือไม่ รวมทั้งงบประมาณและจำนวนบุคลากรจะเหมาะสมกับการทำงานส่งเสริมหรือไม่ และนักวิชาการได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานส่งเสริมดังนี้ ควรเพิ่มพูนให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างนักวิชาการและนักส่งเสริมในทุกระดับอย่างจริงใจ ควรให้ความสำคัญและเพิ่มจำนวนนักส่งเสริมในระดับภูมิภาคให้มากขึ้นและควรริเริ่มจัดเก็บสถิติข้อมูลทางการเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2529
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร
ชัชรี นฤทุม
กรมส่งเสริมการเกษตร
2529
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดชัยภูมิ การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การเลือก และการใช้โสตทัศนวัสดุ ในงานส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในเขตจังหวัดภาคกลาง การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของเกษตรกรหมู่ที่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อพนักงานส่งเสริมการเกษตรของรัฐและของบริษัทเอกชน สภาพการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ที่มีต่อสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา ความคิดเห็นต่อการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี ความคิดเห็นของนักวิชาการเกษตรที่มีต่อการทำวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและความต้องการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครพนม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก