สืบค้นงานวิจัย
วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันมันสำปะหลังไทยในอาเซียน
ศรัญญา รักสงฆ์ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันมันสำปะหลังไทยในอาเซียน
ชื่อเรื่อง (EN): Analysis Production Potential and Competitiveness of Thai Cassava in ASEAN
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ศรัญญา รักสงฆ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคืเพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยไปประเทศในกลุ่มอาเซียน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในอาเซียน โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ปี 2540 - 2557 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกมันสำปะหลังไทยอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมันสำปะหลังในตลาดโลก และนอกจากนี้ ผลการวิจัยด้านผลกระทบการแทรกแซงราคาและปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันส่งออกมันสำปะหลังไทยพบว่า รายได้ประชาชาติของอาเซียน (AGDP) ไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EXC) ASGDP (รายได้ประชาชาติของประเทศไทยกลุ่มอาเซียน), LnEXC (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) CAS_P (ดัชนีราคาของมันสำปะหลังของประเทศไทย) และ LnP_VIE (ดัชนีราคามันสำปะหลังของประเทศเวียดนาม)
บทคัดย่อ (EN): This research aims to investigate the competitiveness of Thai cassava export in ASEAN countries. In addition, this research examine the factor of t competitiveness of Thai cassava export in ASEAN countries. The research was conducted by using secondary data, time series data from 1997 - 2015. The research found that Thailand still in the situation that highly competitiveness cassava export in ASEAN were ASEAN GDP, exchange rate, Thai cassava price and Vietnam cassava price. This research could be used as a guideline for government to setting the competitive policy and price intervention policy in the future.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันมันสำปะหลังไทยในอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 กันยายน 2557
อาหารจากมันสำปะหลัง แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย การป้องกันสารกำจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตมันสำปะหลัง ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและวัสดุอินทรีย์บางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน การศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษามันสำปะหลัง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังแบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออก การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา: สินค้ามันสำปะหลัง ของราชอาณาจักรกัมพูชา (7 ต.ค. 2557) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก