สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์หอมนิลจากโครงการ TILLING ให้ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ ภายใต้อุโมงค์จำลองสภาวะโลกร้อน
ณัฏฐ์ พานิชวงษ์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์หอมนิลจากโครงการ TILLING ให้ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ ภายใต้อุโมงค์จำลองสภาวะโลกร้อน
ชื่อเรื่อง (EN): Selection of rice mutant lines from TILLING project for high temperature torerance at reproductive stage in global warming tunnel
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณัฏฐ์ พานิชวงษ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nat Panichawong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สภาพอุณหภูมิสูงในระยะสืบพันธุ์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกสรเพศผู้เป็นหมั้นและการผสมเกสรล้มเหสวส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อดัดเลือกสายพันธุ์ข้าวหอมนิลกลายพันธุ์ให้ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในระยะสืบพันธุ์โดยทำการสร้างอุโมงค์จำลองสภาวะโลกร้อนที่สามารถควบคุมให้อุณหภูมิค่อย ๆ สูงขึ้นจากอุณหภูมิสภาพแวดล้อมจริง (25-30 องศาเซลเซียส) ในช่วงเช้า ไปจนถึง 40-45 องศาเซลเซียส ในเวลา 10.00 น. และให้ข้าวได้รับอุณหภูมิดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วจึงค่อย ๆ ปรับสภาพอุณหภูมิภายในอุโมงค์ให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกในเวลากลางคืน จากผลการคัดกรองเบื้องตันของข้าวหอมนิลกลายพันธุ์ จำนวน 1,500 สายพันธุ์พบสายพันธุ์ข้าวทั้งที่ทนทานและไม่ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง โดยประเมินจากเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดซึ่งพบตั้งแต่ 0 - 69 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถทำการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์ ได้จำนวน 236 สายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดอยู่ระหว่าง 59-69% จากนั้นจึงนำสายพันธุ์ดังกล่าวไปทดสอบอีกหนึ่ง เพื่อยืนยันผลการทคลองและจะได้นำสายพันธุ์ที่ได้นั้นไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงต่อไป
บทคัดย่อ (EN): High temperatures during reproductive stages causes male sterility and fertilization failures resulting in yield decreasing dramatically. The purpose of this study was selecting rice mutant lines that tolerant to high temperatures during reproductive stages. The simulation tunnel for global warming condition was controlled gradually increasing temperature from the real environment temperature (25-30 degrees Celsius) in the morning to 40 to 45 degrees Celsius at 10 am and remain this condition for 6 hours and then the system in the tunnel was decreased the temperature to equal outside temperature at night time. For the fast screening of Hom nin mutant1,500 lines found that the mutants lines showed both tolerance and non-tolerance for high temperature stress which evaluating from percent of seed set (0-69 %). Finally, we selected 236 lines that showed percentage of seed set at 59-69%. These lines will be re-planted to evaluate and confirm the result for use as germplasm for high temperature breeding project in the future.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/bitstream/001/5375/1/O12-p.126-129.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์หอมนิลจากโครงการ TILLING ให้ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ ภายใต้อุโมงค์จำลองสภาวะโลกร้อน
กรมการข้าว
2555
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารสูง (โครงการปีที่ 2) การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารสูง (โครงการปีที่ 2) การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต การคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานแล้งภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อหนอนกอในสภาพธรรมชาติ ดัชนีความไวของข้าวบางพันธุ์ที่มีต่อช่วงแสงตามธรรมชาติ การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก