สืบค้นงานวิจัย
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี ปี 2560/61
เมตตา คชสำโรง, กอบชัย ล้อเพ็ญภพ, ฤทัยรัตน์ ยศโชติ, กมลวรรณ ตีเมืองสอง, รังสินี ประเสริฐวัฒนะ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี ปี 2560/61
ชื่อเรื่อง (EN): The use of rice seed for in-season rice in the production year 2017/18
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ชุดเอกสาร: การประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562 บูรณาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว
บทคัดย่อ: การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปี ปี 2560/61 เป็นการศึกษาการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของชาวนา เพื่อประกอบการวางแผน การพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศ ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนชาวนาทั่วประเทศ 6,000 ตัวอย่าง โดยใช้หลักการสุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติพื้นฐาน จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ 53% เป็นเพศชาย และอีก 47% เป็นเพศหญิง ชาวนาปลูกข้าวเพื่อขาย 83% ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน 15% และปลูกเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (เมล็ดพันธุ์ แปรรูป) 2% ส่วนชนิดข้าวที่ปลูก คือ ข้าวหอมมะลิ 45% ข้าวเจ้า 38% ข้าวเหนียว 8% ข้าวปทุมธานี 1 8% และข้าวสี 1% การปลูกข้าวด้วยการหว่าน 96.76% นาดำ 2.76% และวิธีอื่น (นาโยน นาหยอด) 0.48% ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 19 กก./ไร่ เมล็ดพันธุ์ที่ใช้มาจากการซื้อ 52% เก็บไว้ใช้เอง 48% และความคิดเห็นต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ในระดับดีจากทั้งสองแหล่ง 84% และ 62% ตามลำดับ ชาวนาจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง 2 ฤดูแล้วซื้อใหม่ 32% 3 ฤดูแล้วซื้อใหม่ 20% 1 ฤดูแล้วซื้อใหม่ 20% เปลี่ยนทุกฤดู 20% และเก็บไว้นานกว่า 3 ฤดู 8% ชาวนาควรได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของชาวนามากยิ่งขึ้น
บทคัดย่อ (EN): This study is to reveal farmer’s rice seed use in rainy season of 2017/2018 for planning and developing rice seed production and distribution in Thailand. Data were collected by structural questionnaires and interviews. Sample size was 6,000 farmers selected by Taro Yamane sampling theory (Yamane, 1967). The result revealed that most farmers were males (53%). The purposes of planting rice were for sale (83%), for household consumption (15%) and for other purpose; i.e., for seed and for industrial (2%). The planting rice categories were Hom Mali rice (45%), non-glutinous rice (38%), glutinous rice (8%), Pathumthani 1 (8%), and colored rice (2%). The planting methods were broadcasting (96.76%) transplanting (2.76%) and other methods; i.e. parachuting and dropping (0.48%). The average seeding rate was 19 kg/rai. The majority of seed source was from purchasing (52%) and the less was from saving seed (48%). Farmers thought that both seed sources contained high quality (84% and 62%, respectively). Before purchasing new seeds, most farmers saved their seeds for planting 2 crops (32%), 3 crops (20%), 1 crop (20%), 0 crop (20%), and more than 3 crops (8%). All farmers should be supported knowledge on rice seed production to increase their productivity.
ภาษา (EN): th
จำนวนหน้า: 2
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่: พืช
หมวดหมู่ AGRIS:
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมการข้าว
รายละเอียด: Submitted by Ton Admin (ton@local) on 2019-05-30T07:55:51Z No. of bitstreams: 2 20 PP-46.pdf: 147812 bytes, checksum: 2f1eb57f6a72338d02534712a409a6c6 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี ปี 2560/61
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมการข้าว
ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้รถไถเดินตามของเกษตรกรทำนา ฤดูนาปี พ.ศ.2533 ใน จ.ปทุมธานี บทบรรณาธิการ : เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของวารสารวิชาการเกษตร การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน การใช้ปีบและขี้ผึ้งในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข 6 ฤดูฝนปี 2546 ในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ถึงฤดูปลูกพืชอาหารสัตว์ ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้จุลินทรีย์สร้างธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชร่วมกับวัสดุอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเค็มในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตระยะยาวต่อสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตข้าวทั้งในฤดูนาปรังและนาปีในศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี การปรับตั้งเครื่องเป่าเมล็ดพันธุ์ที่เมล็ดพันธุ์ความชื้น ระดับต่าง ๆ เพื่อการทดสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 6
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก