สืบค้นงานวิจัย
การตัดสินใจในการปรับลดพื้นที่การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก
ณัฐวุฒิ พลอยอร่าม - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การตัดสินใจในการปรับลดพื้นที่การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณัฐวุฒิ พลอยอร่าม
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในรอบปี 2536 และเพื่อศึกษาการตัดสินใจของเกษตรกรในการปรับลดพื้นที่การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เกษตรกรในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ จำนวน 673 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 69.84 เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน และมีสมาชิกทำงานในไร่นาน้อยกว่า 3 คน ส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเองกับส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารข้อมูลการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และส่วนใหญ่กู้เงินโดยมีแหล่งเงินกู้มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำนาปลูกข้าว มีอาชีพรองปลูกผักและเพาะเห็ด ทำสาวนผลไม้ และทำการประมง เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ได้ตัดสินใจปรับลดพื้นที่การผลิตทางการเกษตรโดยให้เหตุผลของการปรับลดพื้นที่เพราะ ราคาผลผลิตตกต่ำ ระบบชลประทาน ขาดแคลนเงินทุนและแรงงาน ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการปรับลดพื้นที่การเกษตร ได้ระบุเหตุผลของการไม่ปรับลดเพราะขาดเงินทุนในการลงทุนดำเนินการ ขาดการชี้แนะแนวทางในการผลิตทางการเกษตรอย่างอื่น เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากอาชีพหลักสูงกว่า 45,000 บาทต่อปี และรายได้จากอาชีพรองสูงกว่า 30,000 บาทต่อปี นอกจากนี้เกษตรกรส่วนมากได้ระบุความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนในด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ปัจจัยการผลิต การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ การวางแผนการผลิตและการจัดระบบน้ำและชลประทานที่เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เกษตรกรมีปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเกษตรอยู่ในระดับมากในทุกเรื่อง โดยเพราะราคาผลผลิตตกต่ำ ขาดเงินทุน และปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี และสารเคมีราคาแพง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2536
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2536
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ภาคตะวันออก
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตัดสินใจในการปรับลดพื้นที่การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก
กรมส่งเสริมการเกษตร
2536
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการผลิตทางการเกษตรและการบริโภคของเกษตรกร เขตเกษตรน้ำฝน กิ่งอำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โครงการวิจัยการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โครงการวิจัยการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของทิศทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิจัยแก้ปัญหาการผลิตลำไยเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในภาคตะวันออก ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาระบบการเลี้ยงกระบือ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือที่เหมาะสมของเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพตามทรรศนะของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นในพื้นที่แปลงเกษตรกร และสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธุ์ของนักวิจัยและเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก