สืบค้นงานวิจัย
การดำเนินงานในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เกษตรฉัตร รัตนศรี - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การดำเนินงานในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เกษตรฉัตร รัตนศรี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัย เรื่องการดำเนินงานในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการและของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทุนหมุนเวียน รายได้ และการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มละ 1 คน รวม 105 คน ในการเก็บข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จ SPSS และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคณะกรรมการกลุ่ม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.8) อายุระหว่าง 14 - 50 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.8) จบระดับประถมศึกษา เข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระยะเวลา 1 - 5 ปี การเป็นกรรมการกลุ่มส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.4) ระยะเวลา 1 - 5 ปี อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเฉลี่ย 41.2 ปี ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เฉลี่ย 12.9 ครั้งต่อปี มีสมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.8) สมาชิก 5 - 6 คน มีรายได้ภาคเกษตร เฉลี่ย 59,259.05 บาทต่อปี รายได้นอกภาคเกษตร เฉลี่ย 21,637.17 บาทต่อปี สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุด คือ เพิ่มรายได้ในครอบครัว และสนับสนุนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีสมาชิกโดยเฉลี่ย 23.2 คน ตั้งกลุ่มมาแล้วระยะเวลาโดยเฉลี่ย 6.44 ปี ดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูประยะเวลาเฉลี่ย 3 - 5 ปี ส่วนใหญ่สินค้าเกษตรแปรรูป ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพส่วนการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ มีการประชุมกลุ่มเฉลี่ย 10.5 ครั้งต่อปี เนื้อหาในการประชุมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่ม และส่วนใหญ่มีการตั้งกฎระเบียบกลุ่ม การจัดสวัสดิการของกลุ่ม การจัดทำบัญชีของกลุ่ม สำหรับความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อการดำเนินงานของกลุ่ม คณะกรรมการเห็นด้วยมาก ในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการร่างกฎระเบียบของกลุ่ม การให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มของสมาชิก ความเสียสละของคณะกรรมการในการดำเนินงานกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนากลุ่ม สำหรับระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรแปรรูป ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.9) มีการวางแผนการผลิต และแรงงานที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.9) ใช้แรงงานสมาชิก โดยระยะเวลาในการดำเนินการผลิตไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเวลาว่างของสมาชิกสำหรับความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อการจัดการและดำเนินธุรกิจ มีความคิดเห็นด้วยมาก ในเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายโดยกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกรดำเนินธุรกิจกลุ่ม การปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่ม การจัดผลตอบแทนให้สมาชิก การหักรายได้เป็นของกลุ่ม การทำธุรกิจของกลุ่มในเรื่องทุนหมุนเวียนในกลุ่มมีทุนหมุนเวียน เฉลี่ย 5,119.05 บาทต่อเดือน รายได้เป็นกำไร เฉลี่ย 1,812.86 บาทต่อเดือน มีการปันผลกำไรให้สมาชิก ส่วนใหญ่มีการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับการตลาด และกลุ่มกำหนดตลาดสินค้าโดยตรงกับบริษัทรับซื้อ มีช่องทางการจำหน่าย และสร้างเครือข่ายการตลาด สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป คือ ไม่มีสถานที่ทำการเป็นของกลุ่มเฉพาะ สมาชิกขาดความรู้และประสบการณ์การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ข้อเสนอแนะที่สำคัญของกลุ่ม คือ การจัดทำแผนถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลผลิต รวมถึงความรู้เรื่องการตลาด รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มดำเนินการระดมทุน หรือหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้ มาตรฐานมากขึ้นต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดนครศรีธรรมราช
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การดำเนินงานในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความพึงพอใจในการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดพังงา ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดลำปาง ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการดำเนินงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต สภาพการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สภาพการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก