สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อย 5: โครงการศึกษาวิธีเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ
สริตา ปิ่นมณี - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อย 5: โครงการศึกษาวิธีเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ
ชื่อเรื่อง (EN): Subproject 5 : Study on Practical Cultivation to Fiber Yield Increasing in Low THC Hemp
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สริตา ปิ่นมณี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป โครงการย่อยที่ 5 : โครงการศึกษาวิธีเขต กรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์ สายพันธุ์ THC ต่ำป ระจำปี 2553 มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อพัฒนา วิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกเฮมพับนพื้นที่สูงของประเทศไทยและเพื่อพัฒนาแนวทาง เพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพับนพื้นที่สูงของประเทศไทย ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยคำเนินการตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2532 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2533 ในพื้นที่ของ สถานีเกษตรหลวง ปางคะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยผลการทคลองพบว่า ในการทคลองที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Base ine) ของสายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ หลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดิน ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก คือ N, P, K รวมทั้งปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) พบว่าสภาพดินในแปลงปลูกเดิมของเฮมพ์ทั้ง 4 สายพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจาก ข้อมูลการแสดงออกทางด้านผลผลิต พบว่า สายพันธุ์แม่สาใหม่ มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงค้านผลผลิต เส้นใยสูงที่สุด ส่วนสายพันธุ์ปางอุ๋งมีลักษณะประจำพันธุ์ที่แสดงออกในค้านผลผลิตเส้นใยสดเฉลี่ยน้อย ที่สุด ส่วนในการทคลองที่ 2 การปลูกศึกษากรรมวิธีการเขตกรรมของเฮมพ์ โดยให้เป็นไปตามระบบการปลูกพืชแบบอินทรีย์ ซึ่งจากผลการทคลองพบว่า เฮมพ์สายพันธุ์แม่สาใหม่มีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นมี ความสูงเฉลี่ย เมื่ออายุ 30 วัน มากกว่าเฮมพ์สายพันธุ์ V50 การปลูกเฮมพ์ให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยใช้วัตถุอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตนั้นสามารถลดต้นทุนในการผลิตเฮมพ์ค่อนข้างมากและไม่มี ผลกระทบในระยะยาวกับการใช้ที่ดินและผลกระทบกับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ เกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อย 5: โครงการศึกษาวิธีเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2553
โครงการย่อยที่ 1 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ การเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยวิธีเขตกรรม โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์ โครงการย่อย 6: โครงการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ โครงการย่อยที่ 5 : โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำและคุณภาพเส้นใยสูง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๓ : โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเฮมพ์ โครงการปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THCต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 2: การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือแปรรูปเส้นใยเฮมพ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก