สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ว่านสี่ทิศ
นัด ไชยมงคล, นัด ไชยมงคล - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ว่านสี่ทิศ
ชื่อเรื่อง (EN): Improvement of Amaryllis Variety
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การพัฒนาพันธุ์ว่านสี่ทิศประกอบด้วย 2 การทดลอง ได้แก่ การศึกษาความมีชีวิตของละอองเกสรว่านสี่ทิศโดยใช้ว่านสี่ทิศ 9 พันธุ์คือ พันธุ์วาวี 05, พันธุ์วาวี 06, พันธุ์ดอยช้าง 02, พันธุ์ดอยช้าง 04, พันธุ์ Double Dream, พันธุ์ Alfresco, พันธุ์ Cherry Nymph, พันธุ์ joker และ พันธุ์ fanfare พบว่าละอองเกสรเมื่อดอกเริ่มบานได้ 1 วัน ละอองเกสรไม่สามารถงอกหลอดละอองเกสรได้ทั้ง 8 พันธุ์ ส่วนละอองเกสรที่เก็บหลังจากดอกบาน 3 วัน สามารถงอกหลอดละอองเกสรได้ทั้ง 8 พันธุ์ มีการงอกสูง 70-80% โดยว่านสี่ทิศพันธุ์วาวี 05 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงสุด 81.72 % ส่วนพันธุ์ joker มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยต่ำสุด 72.82% การเก็บรักษาละอองเกสรว่านสี่ทิศ พบว่าการเก็บรักษาละอองเกสรที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ว่านสี่ทิศทุกพันธุ์ที่ทำการทดลองสามารถเก็บได้ 15-20 วัน ละอองเกสรยังคงมีความงอกที่ดี ในว่านสี่ทิศพันธุ์วาวี 05 และวาวี 06 สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 45 วัน ยังมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 20-50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (25-35oซ) เก็บได้นานเพียง 3 วัน การสร้างลูกผสมว่านสี่ทิศ โดยใช้ว่านสี่ทิศ 9 พันธุ์คือเป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ วาวี 1, วาวี 2, วาวี 3, วาวี 4, กับพันธุ์ต่างประเทศจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ Benfica, พันธุ์ Double Dream, พันธุ์ Alfresco, พันธุ์ Cherry Nymph, และ พันธุ์ Fanfare ได้ลูกผสมว่านสี่ทิศ จำนวน 2 คู่ผสม ได้แก่ พันธุ์ วาวี 1 กับพันธุ์ Benfica และพันธุ์ วาวี 1 กับพันธุ์ Double Dream เมื่อนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมาเพาะได้ต้นพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ วาวี 1 กับพันธุ์ Benfica ซึ่งได้ลูกผสมในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 จำนวน 975 ต้น และลูกผสม วาวี 1 กับพันธุ์ Double Dream จำนวน 547 ต้น ลูกผสมว่านสี่ทิศระหว่างพันธุ์ วาวี 1 กับพันธุ์ Benfica มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัว เฉลี่ย 1.2 เซนติเมตร มีจำนวนใบ เฉลี่ย 2 ใบ และความยาวของใบ เฉลี่ย 8 เซนติเมตร สำหรับลูกผสมว่านสี่ทิศระหว่างพันธุ์ วาวี 1 กับพันธุ์ Double Dream มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัว เฉลี่ย 1.3 เซนติเมตร มีจำนวนใบเฉลี่ย 2 ใบ และความยาวของใบ เฉลี่ย 7 เซนติเมตร ลูกผสมว่านสี่ทิศที่ผสมในปี พ.ศ. 2556 เมื่อนำมาเพาะลงในถุงเพาะชำเมื่อมีอายุ 2 ปี นำมาวัดการเจริญเติบโต ลูกผสมว่านสี่ทิศระหว่าง พันธุ์ วาวี 1 กับพันธุ์ Benfica มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัว เฉลี่ย 4.3 เซนติเมตร มีจำนวนใบเฉลี่ย 4 ใบ และมีความยาวของใบเท่ากับ 17 เซนติเมตร ส่วนลูกผสมว่านสี่ทิศระหว่างพันธุ์ วาวี 1 กับพันธุ์ Double Dream มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวเฉลี่ย 3.7 เซนติเมตร มีจำนวนใบเฉลี่ย 4 ใบ และความยาวของใบเท่ากับ 19 เซนติเมตร 1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 2/ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 3/ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
บทคัดย่อ (EN): Improvement of Amaryllis consist of two experiments first, studies on storage and viability of Hippeastrum’s pollens and the second hybridization of Thai and introduced varieties. Studies on storage and viability of Hippeastrum’s pollens were carried out at Chiangrai Horticulture Research Center during 2012 to 2015. Nine varieties of Hippeastrum including Wawee 05, Wawee 06, Doichang 02, Doichang 04, Double Dream, Alfresco, Cherry Nymph, Joker and Fanfare were studied. Pollens collected from flowers of all species after one day blooming could not germinate pollen tube. However, pollens collected from flowers of all species after three days blooming were be able to germinate pollen tube. The germination percentages of pollens were 70-80 %. Wavee 05 had the highest germination percentages of pollens at 81.72% while Joker had the lowest germination percentages at 72.82%. It was found that pollens of all species kept at 5 ? C could store for 15-20 days with good germination. Pollens of Wawee 05 and Wawee 06 could keep for 45 days with 20-50% of pollen tube germination. Pollens can be stored at room temperature (25-35 0 C) for only three days. For hybridization of Thai and introduced varieties of amaryllis take place at Agricultural Research and development center Chiangrai during 2013 to 2014. Creating hybrid Hippeastrum from 4 re commendation varieties of DOA namely Wawee 1, Wawee 2, Wawee 3, Wawee 4 cross with 5 introduce varieties namely Benfica, Double Dream, Alfresco, Cherry Nymph and Fanfare. Only 2 hybrid are success between. Wawee1 x Benfica that produce 975 plants and Wawee1 x Double Dream that produce 547 plant hybrid variety. All hybrid plant were grown and on going in collecting. plant characteristic data to select the good one following as breeding program.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ว่านสี่ทิศ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
การผสมพันธุ์ว่านสี่ทิศพื้นบ้าน การศึกษาคาริโอไทป์ของว่านสี่ทิศพันธุ์พื้นบ้าน การศึกษาจำนวนโครโมโซมของว่านสี่ทิศพันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์ลูกผสม ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพดอกของว่านสี่ทิศพันธุ์ซูซาน โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ผักกาดขาวปลี โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ยาง โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศ โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ดาหลา โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก