สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จังหวัดชลบุรี
ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ - มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่อง: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Participatory Action Research for Marketing Communication Knowledge for "One Tambon One Product Project" in an Enterpreneur Group in Chonburi
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเรื่องนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และแผนการสื่อสารการตลาดตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ในจังหวัดชลบุรี ผ่านการมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการวิชัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์ และการออกภาคสนามตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 กับผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยภายใต้ 4 กระบวนการ โดยเริ่มจากกระบวนการการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน การวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม การวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการปฏิบัติและถอดประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมผลการวิจัยพบว่า ตัวแทนของกลุ่มบ้านตมสามารถพัฒนาความรู้และความสามารถในการสร้างแผนการสื่อสารการตลาดได้ในระดับหนึ่ง มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินการตามแผนการสื่อสารการตลาดที่วางไว้ และยังดำเนินงานด้านสื่อสารการตลาดต่อได้ด้วยตนเองหลังจากที่โครงการได้จบลง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-03-31
เอกสารแนบ: http://dspace.lib.buu.ac.th/handle/1234567890/1357
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2557
เอกสารแนบ 1
การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายอินแปง บ้านบัว อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 4: การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี โครงการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแป้งพืชศักยภาพ โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมมะเกี๋ยง การศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและการตลาดขององุ่นโครงการหลวง โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก