สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่
ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง - กรมประมง, กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่
ชื่อเรื่อง (EN): The Development of The Prototype of Portable Rapid Testing Machine of Rice Qualities and Adulteration using NIR Spectroscopy Technique
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่” แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี นาย ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างเครื่องที่ตรวจวัดคุณภาพ และการปลอมปนเมล็ดพัน (portable) โดยเปรียบเทียบความแม่นยำกับวิธีมาตรฐานธุ์ข้าวแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่ จากการศึกษาวิจัย พบว่า การใช้เครื่อง NIR-EPE ต้นแบบในการคัดแยกพันธุ์และตรวจการปลอมปนพันธุ์ข้าวเปลือกเหมาะสมกับการตรวจสอบพันธุ์ข้าวเปลือกแบบเมล็ดเดี่ยว ซึ่งยังไม่แม่นยำเท่ากับเครื่องมือเชิงการค้า (เครื่องNIR-GUN และเครื่องFT-NIR) แต่ผลวิจัยสามารถออกแบบสมการทำนายที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทำนายพันธุ์โดยจะแสดงผลเป็นอักษรย่อชื่อพันธุ์ข้าว โดยเครื่องต้นแบบ NIR-EPE มีต้นทุนประมาณ 650,000 บาท ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัยได้องค์ความรู้โดยการนำเทคนิค NIR มาพัฒนาให้เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวของไทย เพื่อประยุกต์สร้างเครื่องวัดการปลอมปนเมล็ดข้าวที่สามารถสร้างใช้เองในอนาคตที่ราคาไม่แพงและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่า 2-5 เท่า
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-11-07
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-11-06
เอกสารแนบ: https://epms.arda.or.th/src/Research/OldSummaryExSummary.aspx?ID=3070
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
เผยแพร่โดย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
6 พฤศจิกายน 2558
เอกสารแนบ 1
การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่ การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปลอมปนข้าวเพื่อการส่งออก เทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด ผลของการใช้รังสีแกมมาต่อคุณภาพของข้าว เทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทยโดยใช้แสงอินฟราเรดย่านใกล้ (Near infrared spectroscopy) การศึกษาทางพลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว อิทธิพลของวันเก็บเกี่ยวต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉี้ยงพัทลุง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก