สืบค้นงานวิจัย
ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก
ไพบูลย์ ชูเอียด - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ไพบูลย์ ชูเอียด
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษา ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อศึกษาความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการฯ และเพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ โดยศึกษาจากสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในระดับกลุ่มเชิงธุรกิ ที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 12 กลุ่ม 274 ราย คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก 1 กลุ่ม 36 ราย อำเภอวังทอง 3 กลุ่ม 39 ราย อำเภอบางระกำ 3 กลุ่ม 45 ราย อำเภอนครไทย 4 กลุ่ม 135 ราย และอำเภอชาติตระการ 1 กลุ่ม 19 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 163 ตัวอย่าง สุ่มเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลากตามสัดส่วนของประชากร เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยคำถามแบบปิดและแบบเปิด การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคม (Statistical Package for Social Science: SPSS) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอายุเฉลี่ย 44.67 ปี ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 103, 783.57 บาท / ปี มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เฉลี่ย 7.09 ปี สำหรับตำแหน่งในกลุ่ม ร้อยละ 62.60 เป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 12.30 เป็นเหรัญญิก ร้อยละ 8 เป็นประธาน ร้อยละ 7.40 เป็นรองประธาน ร้อยละ 6.10 เป็นประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 3.70 เป็นเลขานุการ ความสามารถในการจัดการโครงการฯ อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับมาก การได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับมาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ สมาชิกฯ ร้อยละ 87.10 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 12.90 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมี 3 ด้าน มีความสำเร็จอยู่ ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการเงิน และด้านการผลิต มีความสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการตลาด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ การผลิตสินค้าไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากวัตถุดิบมีมาก น้อย ตามฤดูกาล ขาดโรงเก็บวัตถุดิบ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ ในการผลิตที่เหมาะสม ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน สำหรับข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการสนับสนุนเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน จากแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ให้กู้ระยะยาว สนับสนุนให้ความรู้ที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ สนับสนุน การประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมการตลาด ให้เจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดเพชรบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก