สืบค้นงานวิจัย
การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม
พิบูลวัฒน์ ยังสุข - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง (EN): Cost Reduction Management for Large Scale Rice Production in Maha Sarakham Province.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พิบูลวัฒน์ ยังสุข
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เป็นนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามมาตรฐานสากล โดยใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันภายใต้ระบบการบริหารจัดการเดียวกัน โครงการนี้ได้นำเทคโนโลยีการผลิตข้าวมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตข้าว มีอำนาจต่อรอง การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันแรงงาน เครื่องมือและปัจจัยการผลิต รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงมีแนวคิดปรับวิธีการปลูกข้าวจากวิธีหว่านเป็นวิธีหยอดโดยใช้เครื่องหยอดข้าวกับติดท้ายรถแทรกเตอร์ในที่ดอน และปลูกโดยใช้เครื่องปักดำในที่ลุ่ม มีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เป็นพืชเสริมรายได้นอกฤดูปลูกข้าว ตลอดจนศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดำเนินการในพื้นที่ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ระยะเวลาโครงการเริ่มวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการนี้มีเกษตรกรร่วมโครงการ 70 ราย เป็นพื้นที่นา 586.6 ไร่ ผลการดำเนินงานมีดังนี้ 1. ด้านการบริหาร ได้ตั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่บ้านขามเจริญ มีคณะกรรมการบริหารจัดการประกอบผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขานุการ และตั้งทีมช่วยบริหารจัดการ 5 ด้าน คือบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ เครื่องจักรกลการเกษตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยบำรุงดิน การตลาดและแปรรูป 2. คุณสมบัติดินนาก่อนเริ่มโครงการ มีค่า pH ระหว่าง 5.0-7.8 (ระดับดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างอ่อน) มีปริมาณอินทรียวัตถุระหว่าง 0.11-1.64% (ระดับต่ำถึงปานกลาง) มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 1.90-59.17 ppm (ระดับต่ำมากถึงสูงมาก) และมีปริมาณโพแทสเซียม 11-76 ppm (ระดับต่ำมากถึงปานกลาง) หลังปลูกและไถกลบปอเทืองใน 1 ฤดูปลูก คุณสมบัติดินนาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนเลย 3. การปลูกปอเทืองเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นที่ 359 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 32,597 กิโลกรัม ผลผลิตอยู่ระหว่าง 11-292 กิโลกรัมต่อไร่ พบปัญหาอุณหภูมิสูงในระยะออกดอกและติดเมล็ด เป็นเหตุให้แมลงศัตรูระบาด และทำให้ผลผลิตต่ำ 4. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าว กข6 ก่อนเริ่มโครงการ พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 441 กิโลกรัม มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 3,920 บาท และต้นทุนคงที่เฉลี่ยไร่ละ 658 บาท เป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 3,662.81 และ 915.19 บาท ตามลำดับ ขายผลผลิตได้กำไรไร่ละ 262 บาท (ราคาข้าวเปลือกกิโลกรัมละ 10.97 บาท) 5. การปลูกข้าวในฤดูนาปี 2560 เกษตรกรร้อยละ 96 ปรับวิธีการปลูกจากหว่านข้าวแห้งเป็นทำนาหว่านข้าวงอกหรือหว่านน้ำตม เนื่องจากมีฝนตกชุกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2560 มีน้ำขังนาปริมาณมาก เป็นอุปสรรคต่อการใช้เครื่องหยอด ขณะนี้ (พฤศจิกายน 2560) ข้าวอยู่ในระยะสุกแก่
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
30 กันยายน 2558
การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดสุรินทร์ การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดชัยนาท การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3: การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้ำน้อย การลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก การแข่งขันการลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาชลประทานเขตกรุงเทพมหานคร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก