สืบค้นงานวิจัย
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง ผู้ปลูกผัก ในจังหวัดเชียงใหม่
ธีระเดช พรหมวงศ์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง ผู้ปลูกผัก ในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง (EN): Knowledge Attitude and Practice on Pesticide Application of Hmong Vegetable Grower in Chiang Mai
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธีระเดช พรหมวงศ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Theeradej Promwong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ประเสริฐ คำออน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Prasert Khamon
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการปฏิบัติของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งผู้ปลูกพืชผักเกี่ยวกับการใช้สารเคมี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และแนะนำส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรได้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี และลดปัญหาการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยออกแบบสัมภาษณ์เกษตรกรชาวเขา จำนวนตัวอย่าง ที่นำมาศึกษาทั้งหมด 121 ตัวอย่าง จากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุเฉลี่ย 34 ปี สถานภาพทางครอบครัวส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว เกษตรกรร้อยละ 32.2 ไม่สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 9.21 คน จำนวนสมาชิกในครอบครัว ที่เป็นแรงงานเกษตร เฉลี่ย 4.88 คน ประสบการณ์ในการปลูกผักเฉลี่ย 10.49 ปีมีพื้นที่ปลูกผักเฉลี่ย 6.98 ไร่ เกษตรกร้อยละ 50.1 ตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีด้วยตนเอง รายได้ของเกษตรผู้ปลูกผักในปี พ.ศ. 2540 มีรายได้เฉลี่ย 48,873.91 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืชในแปลงผักในรอบปี เฉลี่ย 3,264.95 บาท เกษตรกรร้อยละ 86.8 ไม่เคยไปรับการตรวจสุขภาพเพื่อหาปริมาณสารเคมีในเลือด ส่วนที่ไปรับการตรวจสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 37.5 มีสารเคมีในเลือดในระยะอันตราย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืช เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักร้อยละ 47.1 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 11.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักร้อยละ 76.0 มีทัศนคติระดับปานกลาง โดยมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ย 2,09 คะแนน การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก เกษตรกรร้อยละ 63.6 มีการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ถูกต้องในระดับสูง และร้อยละ 28.1 มีการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ถูกต้องระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
บทคัดย่อ (EN): The study aims to investigate the present situation of chemical application of Himong vegetable growers. The result will be useful for an extension program on proper chemical used and for reducing environmental pollution. Quantitative approach is used by interviewing 121 farmers in Amphoe Chiang Dao, Mae Rim, Mae Taeng and Mac Chaen, Chiang Mai province. For the social status; the majority of respondents were male at 34 years old and most of them were married. Average family size was 9.21 persons, from which average agricultural labor was 4.88 persons per family, 32.2% of the respondents could not read and write Thai. The growers had vegetable production experience in the average of 10.49 years with vegetable production area of 6.98 rai and 50.1% of the growers choosed the chemicals by themselves. Average income from vegetable production in 1997 was 48,873.91 Baht, and average chemical expenditure was 3,264.95 Baht. 86.8% of the growers had never checked their health for chemical residue in their blood. For the group with blood checking 37.5% were found the residue in a critical amount.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2540
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2541
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/247362/169217
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง ผู้ปลูกผัก ในจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทัศนคติด้านความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดปทุมธานี เทคนิคการควบคุมโรคเต้านมอักเสบของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ผลของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบไหม้ของถั่วหรั่ง ทัศนคติที่มีผลต่อการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ในจังหวัดสงขลา ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรชาวเขาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัยใน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สถานภาพการผลิตและทัศนคติในการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในอำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษาพิษวิทยาพันธุกรรมของสารกำจัดศัตรูพืชในปลาน้ำจืดบางชนิด ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ผลของสารเคลือบรับประทานได้ที่มีต่อคุณภาพของผักแช่เยือกแข็ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก