สืบค้นงานวิจัย
สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราของประเทศรายปี
สมยศ สินธุระหัส - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราของประเทศรายปี
ชื่อเรื่อง (EN): The Survey of Rubberwood Production per annum in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมยศ สินธุระหัส
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การสำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราที่โค่นล้มของประเทศไทย ในปี 2538 จากข้อมูลการขอรับทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จำนวน 14,223 แปลง มีพื้นที่รวม 132,231 ไร่ ปรากฏว่าร้อยละ 95 ของสวนที่โค่นอยู่ในเขตภาคใต้มีจำนวน 13,626 แปลง มีพื้นที่ 125,388 ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ในภาคตะวันออก สภาพสวนยางที่โค่นร้อยละ 65 และ 35 อยู่ในพื้นที่ราบ และลาดชัน ตามลำดับ ร้อยละ 82 มีจำนวนต้นยาง 50 - 70 ต้นต่อไร่ ร้อยละ 14 มีจำนวนต้นยางน้อยกว่า 50 ต้นต่อไร่ และร้อยละ 4 มีจำนวนต้นยางเกินกว่า 70 ต้นต่อไร่ สวนยางที่โค่นร้อยละ 63 เป็นยางพื้นเมืองที่ปลูกด้วยเมล็ด ส่วนที่เหลือเป็นยางพันธุ์ดี อายุเฉลี่ยของยางที่โค่น 15 – 19 ปี, 20 – 24 ปี และ 25 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7, 28, และ65 ตามลำดับ สวนยางที่โค่นส่วนใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นที่ความสูง 1.3 เมตร อยู่ในช่วง 5 - 9 นิ้ว การโค่นยางร้อยละ 87 อยู่ในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนน้อย ระยะทางจากสวนยางที่โค่นถึงถนน ไม่เกิน 1 กิโลเมตร, 1 - 3 กิโลเมตร และเกิน 3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 73, 22 และ 5 ตามลำดับ ไม้ยางที่โค่นร้อยละ 96 มีการขายโดยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ราคาซื้อขายไม้ยางพาราด้วยเงินสด เฉลี่ยทั้งประเทศ 6,910 บาทต่อไร่ โดยราคาขายไม้ยางสูงสุด 49,000 บาทต่อไร่ และราคาต่ำสุด 500 บาทต่อไร่
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราของประเทศรายปี
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศึกษาปริมาณการผลิตไม้ยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การทำนายปริมาณความชื้น ความหนาแน่น และความแข็งแรงไม้ยางพาราด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกไม้ยางพาราของประเทศไทย การเปรียบเทียบระบบซื้อขายไม้ยางพาราระหว่างตลาดกลางไม้ยางพาราสุราษฎร์ธานีกับตลาดไม้ยางพาราแบบดั้งเดิม การศึกษาการลดลงของปริมาณการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์จากแผ่นชิ้นไม้อัดจากไม้ยางพาราโดยการใช้สารดักจับฟอร์มัลดีไฮด์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก