สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทย
จินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์
คำสำคัญ: การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทย
บทคัดย่อ: วัดถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคคนไทยที่บริโภค อาหารญี่ปุ่น และเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทยที่ บริโภคอาหารญี่ปุ่น ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2546 โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 200 ชุด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารญี่ปุ่น ที่เป็นคนไทย อาศัยอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-28 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท พฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่นิยมที่จะรับ ประทานอาหารญี่ปุ่นเพียงเดือนละครั้ง และนิยมที่จะไปรับประทานในวันเสาร์-อาทิตย์ รองลงมา คือ วันทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะไปในวันศุกร์ และนิยมที่จะรับประทานในช่วงเวลากลางวัน ในร้าน อาหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะไปกับเพื่อน ประมาณ 34 คน โดยเสียค่า ใช้จ่ายในแต่ละครั้งประมาณ 501-1,000 บาท และจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นส่วนมาก ในด้านของปัจจัยทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในเรื่องของ ความสด-ใหม่ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหารมากที่สุด และพิจารณาราคาให้เหมาะสมกับ คุณภาพของอาหาร การจัดร้านให้สะอาด และการให้ส่วนลดในวันที่ไปรับประทาน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโฆษณาต่าง ๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2546
เอกสารแนบ: https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=198905&query_desc=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทย
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2546
เอกสารแนบ 1
อาหารบำรุงสมอง แอพพลิเคชั่นสารอาหารไทย การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาอาหารนกกระจอกเทศ อนาคตของอาหารโลกอยู่ในมือของคุณ การตรวจหา Suilysin และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของ เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรป่วย สุกรปกติที่เป็นพาหะของโรคและคนที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิค PCR ความสัมพันธ์ของราคายางในตลาดล่วงหน้าญี่ปุ่นและสิงคโปร์ต่อราคายางของไทย ระบบอิมัลชันในอาหารและความคงตัว แนวทางและเกณฑ์การบริโภคโซเดียมในประเทศไทยและนานาชาติ การศึกษาประสิทธิภาพสารดูดซับสารพิษอะฟลาท็อกซินจากแหล่งดิน ในประเทศไทยในอาหารปลานิล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก