สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี พนเจริญสวัสดิ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ
ชื่อเรื่อง (EN): A Study on Rice Mutants Induced by Low Energy Ion Beam
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี พนเจริญสวัสดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ” แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำในข้าว 5 พันธุ์คือ กข31 กข41 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 และหอมกุหลาบแดง และคัดเลือกสายพันธุ์ที่กลายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่ ผลผลิตสูง อายุสั้น  ต้นเตี้ย เมล็ดข้าวสารมีสี จากการศึกษาวิจัย ได้สายพันธุ์ที่กลายในด้านออกดอกเร็ว และ/หรือให้ผลผลิตเมล็ดสูงกว่าพันธุ์ควบคุม และผลจากการปลูกทดสอบข้าว 2 ชั่วในข้าว 5 พันธุ์ ได้แก่ กข31 กข41 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 และหอมกุหลาบแดง ที่ได้รับการยิงด้วยลำไนโตรเจนไอออน พบสายพันธุ์กลายด้านอายุสั้น ผลผลิตสูง ต้นเตี้ย หรือเมล็ดยาว บางสายพันธุ์มีลักษณะกลายที่ต้องการมากกว่า 1 ลักษณะ และได้คัดเลือกต้นที่มีองค์ประกอบของผลผลิตที่ดี เช่น มีจำนวนรวงต่อกอมาก เมล็ดต่อรวงมาก หรือมีน้ำหนัก 100 เมล็ดมาก นักปรับปรุงพันธุ์สามารถนำเมล็ดข้าวชั่วที่ 5 ที่เก็บเกี่ยวได้จากสายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ไปใช้ในการพัฒนาพันธุ์ต่อไป            ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้คือ ได้ข้าวพันธุ์ที่กลายในลักษณะที่ดีที่มีความคงตัว สามารถนำมาใช้ในไร่นาของเกษตรกรได้ และเป็นพันธุกรรมพืชที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ (conventional breeding) ต่อไปได้ 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-09-15
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-14
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
14 กันยายน 2558
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีกลายพันธุ์ การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของสับปะรดโดยการชักนำให้ เกิดการกลายพันธุ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ดัชนีความไวของข้าวบางพันธุ์ที่มีต่อช่วงแสงตามธรรมชาติ ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อหนอนกอในสภาพธรรมชาติ ผลการตอบสนองต่อความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่เกิดจากความเค็มในสายพันธุ์ต่าง ๆ ของข้าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก