สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป
กฤษณา เตบสัน - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป
ชื่อเรื่อง (EN): The effect of herbal additive feed on growth performance and immunity of fancy carp (Cyprinus carpio linn.)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กฤษณา เตบสัน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Krissana Tebsun
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาผลของการเสริมสารสกัดหยาบสมุนไพรขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจรในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาคาร์พ ต่อระบบภูมิคุ้มกัน และการเจริญเติบโตของปลาคาร์พ โดยให้กินอาหารเม็ดสำเร็จรูประดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร ในระดับต่างกันในอาหาร 5 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 (ชุดควบคุม) ไม่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร สูตรที่ 2 0.5% และ 5%, สูตรที่ 3 0.5% และ 10%, สูตรที่ 4 1% และ 5% สูตรที่ 5 1% และ 10% ของขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรตามลำดับ เลี้ยงปลาคาร์พขนาดน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 47.27 กรัม ในตู้กระจกขนาด 36x18x18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว/ตู้ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ให้อาหารทดลองวันละ 2 ครั้ง ในปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว/วัน เก็บตัวอย่างเลือดปลาคาร์พทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์จำนวนเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และอิมมูนูกลอบูลิน เอ็ม (IgM) หลังจากครบ 12 สัปดาห์ ศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ผลจากการศึกษาพบว่า ในทุกช่วงของการศึกษา ค่าจำนวนเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง อิมมูนูกลอบูลิน เอ็ม ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila และค่าการเจริญเติบโต (น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นต่อวัน, อัตราการแลกเนื้อ) ในปลาคาร์พที่ได้รับอาหารที่ผสมสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ทั้ง 4 ชุดการทดลอง ไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย (สารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร) และเมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาปลาคาร์พที่ได้รับอาหารทั้ง 5 ชุดการทดลอง พบว่า จำนวนเม็ดเลือดแดงของปลาคาร์พที่ได้รับอาหารทั้ง 5 สูตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่จำนวนเม็ดเลือดขาวในสัปดาห์ที่ 2 ปลาที่ได้รับอาหารในสูตรที่ 3 และ 4 มีค่ามากกว่าชุดควบคุม โดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสิติ (p<0.05) ค่าอิมมูนูกลอบูลิน เอ็ม ในสัปดาห์ที่ 4 ปลาที่ได้รับอาหารในสูตรที่ 3 มีค่ามากกว่าชุดควบคุม โดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค A. hydrophila ของปลาที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดหยาบของสมุนไพรทุกระดับมีความสามารถในการกำจัดเชื้อได้ดีกว่าในชุดควบคุม (p<0.05) ส่วนค่าการเจริญเติบโต (น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นต่อวัน, อัตราการแลกเนื้อ) ของปลาคาร์พที่ได้รับอาหารเม็ดผสมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4-12 น้อยกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้น สารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน 0.5% และฟ้าทะลายโจร 10% ที่ผสมในอาหาร เป็นระดับที่เหมาะสมในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันปลาคาร์พ แต่มีผลให้อัตราการเจริญเติบโตลงลงเมื่อได้รับเป็นระยะเวลานานกว่า 4 สัปดาห์
บทคัดย่อ (EN): The research on supplemental Turmeric and Kariyat crude extracts in fancy carp diets was conducted to evaluated the effect on immunity and growth performance. Fish were fed 40% protein diet mixed with Turmeric and Kariyat crude extracts at different proportion. Diet 1 was control diet with Turmeric and Kariyat crude extracts 0%, diet 2 0.5% and 5%, diet 3 0.5% and 10%, diet 4 1% and 5% and diet 5 1% and 10% respectively. Fancy carp with average initial weight of 47.27 g/fish was stocked in glass aquarium of 18x36x18 inch at density of 10 fish/aquarium. The culture period was 12 weeks. Fish were fed treatment diets 2% of body weight twice daily. The number of white blood cell, red blood cell, immunoglobulin M (IgM) parameter were determined biweekly. At the end of 12 weeks culture period, clearance ability of fancy carp against Aeromonas hydrophila was done. The results indicated that during the experimental period, red blood cell, white blood cell, IgM, clearance ability of fancy carp against A. hydrophila and the growth performance (daily weight gain, feed conversion ratio) in fancy carp fed diets supplemental Turmeric and Kariyat crude extracts (diet 2-5) non interaction between 2 factors and the results of diet 1-diet 5 indicated that red blood cell was not significant difference (P>0.05) where as white blood cell was significantly higher in fancy carp fed diets 3 and 4 for two weeks compared to fancy carp fed control diet (P<0.05). IgM was significantly higher in fancy carp fed diets 3 for four weeks compared to fancy carp fed control diet (P<0.05). Clearance ability of fancy carp against A. hydrophila significantly better in fancy carp fed diets 2-5 than control diet (p<0.05). The growth performance in term of daily weight gain and feed conversion ratio in fancy carp fed mixed Turmeric and Kariyat crude extracted for 4-12 weeks were significantly difference lower than the control diet (p<0.05). Therefore; crude extracts of Turmeric 0.5% and Kariyat 10% in fancy carp diet is appropriate level for stimulate immune system but all levels of crude extracts from Turmeric and Kariyat can retard the growth performance after apply for 4 weeks.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 166,900.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2556
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป
กรมประมง
30 กันยายน 2556
กรมประมง
ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกัน และการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการ เจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของ กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp. การใช้สารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเส้นดำในยางพารา ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรโดยนาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นสารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในปลานิล ผลของสมุนไพรกวาวเครือขาวต่อการแสดงลักษณะเพศและการเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาว การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของพืชสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร กระชายดำ โหระพาและตะไคร้ ปีที่ 3 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก