สืบค้นงานวิจัย
การอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตรให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตรในบ่อดินที่มีระบบการเติมออกซิเจน
ชูชาติ ผิวเผือก - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตรให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตรในบ่อดินที่มีระบบการเติมออกซิเจน
ชื่อเรื่อง (EN): Nursing of Snakeskin Gouramy, Trichogaster pectoralis(Regan, 1910) in Earthen Pond by Using Aeration System
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชูชาติ ผิวเผือก
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และต๎นทุนผลตอบแทนจากกการอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตร จนได๎ 5-7 เซนติเมตร ในบํอดินที่มีระบบการให๎อากาศเปรียบเทียบกับการไมํให๎อากาศ ใช๎บํอขนาด 800 ตารางเมตร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก๎ว และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เพชรบุรี โดยเริ่มทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดขนาดที่มีขนาดความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย 2.49±0.20 เซนติเมตร น้ำหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย 0.16±0.01 กรัม ให๎ได๎ขนาดความยาวเฉลี่ย 5-7 เซนติเมตร ให๎อาหารผงระดับโปรตีนไมํต่ำกวำ 40 เปอร์เซ็น ให๎กินในอัตราร๎อยละ 7 ของน้ำหนักปลาวันละ 2 ครั้ง และให๎ไรแดงเสริมสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัมทุกชุดการทดลอง เมื่อลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 5-7 เซนติเมตร ขึ้นไปจึงยุติการทดลอง ผลการทดลองพบวำลูกปลาที่อนุบาลในชุดการทดลองที่มีระบบการให๎อากาศ ใช๎เวลาในการอนุบาล 7 สัปดาห์ (49วัน) จึงยุติการการทดลอง ได๎ลูกปลาที่มีความยาวเฉลี่ย 6.37±0.20 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 3.10±0.15 กรัม ความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.08±0.002 เซนติเมตรตํอวัน น้ำหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.06±0.003 กรัมตํอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ย 6.08±0.04 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน รวมทั้งมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 77.061.79 เปอร์เซ็นต์ สํวนการอนุบาลในชุดการทดลองที่ไมํมีระบบการให๎อากาศ ได๎ลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 6.58±0.23 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 2.71±0.24 กรัม ความยาวเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.08±0.003 เซนติเมตรตํอ วัน น้ำหนักเพิ่มตํอวันเฉลี่ย 0.05±0.005 กรัมตํอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ย 5.73±0.24 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน รวมทั้งมี อัตรารอดตายเฉลี่ย 77.471.10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวำอัตราการเจริญเติบโตทั้งด๎านความยาวและน้ำหนัก รวมทั้ง อัตราการรอดตาย ของลูกปลาในทั้งสองชุดการทดลองไมํแตกตำงกันทางสถิติ (p>0.05) การศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาทั้ง 2 ชุดการทดลอง พบวำมีต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,558.13 และ 11,603.50 บาทตํอบํอ มีจุดคุ๎มทุนราคาขายเฉลี่ย 0.44±0.02 และ 0.37±0.05 บาทตํอตัว มีกำไรสุทธิเฉลี่ย 10540.67±386.74 และ 12473.84±914.20 บาทตํอบํอ และมีกำไรสุทธิตํอวันเฉลี่ย 215.12±6.14 และ 254.57±13.06 บาทตํอบํอตํอวัน ตามลำดับ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
เอกสารแนบ: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20191003154312_1_file.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตรให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตรในบ่อดินที่มีระบบการเติมออกซิเจน
กรมประมง
30 กันยายน 2559
เอกสารแนบ 1
กรมประมง
ผลของความหนาแน่นต่อการเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ดินพรุ การอนุบาลปลาบู่ขนาด 5เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความแน่นต่างกัน สัดส่วนของวัสดุหลบซ่อนที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาบู่ทราย ขนาด 5 เซนติเมตร ให้ได้ขนาด 10 เซนติเมตร การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามจากระยะ post larvae ให้ได้ขนาด 2 เซนติเมตร ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน การอนุบาลปลากระแหในบ่อดินโดยความหนาแน่นต่างกัน ผลของการเติมน้ำไหลผ่าน ความหนาแน่น และการใช้สารเคมีต่ออัตราการรอดตาย ของลูกปลาสลิดหลังการจับจากบ่ออนุบาล การอนุบาลลูกปลาเทพาวัยอ่อนในระบบน้ำไหลผ่าน เปรียบเทียบรูปแบบการใส่ปุ๋ยในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ในบ่อดิน การอนุบาลลูกปลาเทพาในระบบน้ำหมุนเวียนที่อัตราความหนาแน่นแตกต่างกัน การศึกษาขนาดปากและการอนุบาลปลากัดอีสาน (Betta smaragdina Ladiges, 1972)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก