สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาปัญหาบางประการในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอในเขตโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรประเทศไทย
มงคล ทัศนีย์ทิพากร - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัญหาบางประการในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอในเขตโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรประเทศไทย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มงคล ทัศนีย์ทิพากร
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ประชากรที่ศึกษาเป็นเกษตรอำเภอในจังหวัดที่ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรในปี พ.ศ. 2520 และ 2521 จำนวน 106 ราย ใน 15 จังหวัด คือ ยโสธร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราฏร์ธานี และปัตตานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ ผลการศึกษาทำให้ทราบว่าเกษตรอำเภอในเขตโครงการดังกล่าวมีความขัดแย้งกับผู้ช่วยเกษตรอำเภอในด้านการบังคับบัญชาสูงถึงร้อยละ 40 มีปัญหาในด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน มีปัญหาในการรายงานเนื่องจากไม่ค่อยเข้าใจแบบฟอร์มรายงาน มีการรายงานมาก ขาดความคล่องตัวในกาปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของนายอำเภอ และมีอิสระในการวางแผนงานส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอ เนื่องจากต้องวางแผนตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัด ส่วนปัญญาด้านอื่น มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2520
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2521
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ยโสธร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราฏร์ธานี และปัตตานี
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาปัญหาบางประการในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอในเขตโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรประเทศไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2521
ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2551 บทบาทของเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลภาคตะวันตก ตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย ปัญหาและความต้องการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครพนม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรในเขตจังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรในเขตจังหวัดชลบุรี สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรี การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดยะลา ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อระบบส่งเสริมการเกษตร ที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2551 ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก