สืบค้นงานวิจัย
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย
สนธยา บุญสุข, มนตรี สุมณฑา, ธุมาวดี ใจเย็น, ธศินี นนทพันธ์, วรรลี สิงห์ธงยาม - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Yellowstripe scad, Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) along the Andaman Sea Coast of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข?างเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier,1833)) ทางฝ??ง ทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข?อมูลการทําการประมงจากเครื่องมืออวนล?อมจับ 6 ชนิด คือ อวนล?อมจับป??นไฟ อวนดํา อวนล?อมจับขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตรอวนล?อมซั้งอวนตังเกและอวน เขียว ที่นําสัตว?น้ํามาขึ้นท?าในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ในระหว?างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบว?า อัตราการจับเฉลี่ยของปลาข?างเหลืองในแต?ละ เครื่องมือมีค?าเท?ากับ 118.13, 77.31, 0.31, 40.73, 0.32 และ 0.12 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ มีแหล?งทําการ ประมงตลอดแนวชายฝ??งทะเลอันดามัน ที่ระดับความลึก 14-70 เมตร โดยพบว?ามีแหล?งทําการประมง หนาแน?นบริเวณอ?าวพังงา มีช?วงความยาวตลอดตัวที่ถูกจับมาใช?ประโยชน?ระหว?าง 5.00-23.00 เซนติเมตร มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy เท?ากับ L t = 24.30 (1-e-0.93 (t- (-0.0043)) ) ค?าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท?ากับ 8.69 ต?อป?ค?าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) เท?ากับ 1.48 ต?อป? ค?าสัมประสิทธิ์การตาย เนื่องจากการทําประมง (F) เท?ากับ 7.21 ต?อป? ปลาข?างเหลืองมีกลุ?มความยาวแรกที่เริ่มเข?าสู?ข?ายการประมง คือ 5.00-6.00 เซนติเมตร ในเดือนกุมภาพันธ?เมษายน และกรกฎาคม โดยมีระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) เท?ากับ 1,149.20 เมตริกตัน และมีมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืน (MEY) เท?ากับ 21.63 ล?านบาท ในขณะที่มี ปริมาณการจับ และมูลค?าของปลาข?างเหลืองในพ.ศ. 2550 เท?ากับ 1,132.28 เมตริกตัน และ 20.35 ล?านบาท แสดงว?าปริมาณการจับและมูลค?าเกินผลผลิตสูงสุดและมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืนอยู?ร?อยละ 30 และ 40 ตามลําดับ
บทคัดย่อ (EN): The stock assessment of yellowstripe scad, Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) along the Andaman Sea coast of Thailand was pursued by collecting data from six types of purse seines comprising light luring purse seine, Thai purse seine, 1.5 cm mesh size purse seine, fish aggregating device purse seine, Chinese purse seine and green purse seine which landed at fishing ports in Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang and Satun Provinces during January to December in 2007. The study showed the average catch per unit of effort of the yellowstripe scad from each of purse seiner that were 118.13, 77.31, 0.31, 40.73, 0.32 and 0.12 kg/day, respectively. The fishing ground was along the Andaman Sea coast which in the range 14-70 meter depth. The mainly fishing ground was in the Phang-nga Bay. The yellowstripe scad size of recruitment to fishing ground were in range of 5.00-23.00 cm. The von Bertalanffy growth equation was expressed as L t = 24.30 (1-e-0.93 (t- (-0.0043)) ) .The per year of total mortality coefficient (Z), the natural mortality coefficient (M), and the fishing mortality coefficient (F) were 8.69, 1.48 and 7.21 respectively. The smallest fish size of recruitment in fishing ground were in the range of 5.00-6.00 cm in February April and July. The maximum sustainable yield (MSY) was 1,149.20 metric tons and the maximum sustainable economics yield (MEY) was 21.63 million baht. In 2007, the catch and value of this fish were 1,132.28 metric tons and 20.35 million baht which were 30% and 40% above the MSY and MEY.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย
กรมประมง
31 ธันวาคม 2551
กรมประมง
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ในอ่าวไทย ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งโอคักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar crumenopthalmus (Bloch, 1793) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกั้งกระดาน (Thenus unimaculatus Burton and Davie, 2007) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแพะเหลือง Upeneus sulphureus(Cuvier,1829) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก