สืบค้นงานวิจัย
ความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
กนกรัตน์ นันทะเสน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง (EN): Knowledge and Ability of Agricultural Extension Officers in Using Information Technology and Computer, Chiang Rai Agricultural Provincial Extension Office
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กนกรัตน์ นันทะเสน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kanokrat Nuntasan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Wallratat Intaruccomporn
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และปัจจัยส่วนบุคคลของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนปัญหา และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรจังหวัด 1 คน เกษตรอำเภอ 18 คน และเกษตรตำบล 73 คน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรอำเภอและเกษตรตำบล ทั้งสองกลุ่มมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ในระดับมาก และทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความรู้และความสามารถของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.5) คือ 1) เพศ มีความสัมพันธ์กับความรู้ของเกษตรอำเภอ 2) ระยะเวลาการทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์กับความรู้ของเกษตรตำบล 3) ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์กับความสามารถของเกษตรอำเภอ และจากการศึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พบว่า 1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขาดความรู้เฉพาะอย่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมตัดแต่งรูปภาพ 2) ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง และ 3) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีศักยภาพต่ำ
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this research were to study the knowledge and ability in using the information technology and computer, personal factors of agricultural extension officers that have a relationship with knowledge and ability in using the information technology and computer as well as problem and recommendation for using the information technology and computer of agricultural extension officers in Chiang Rai. The samples were 1 director of Chiang Rai Provincial Agricultural Extension Office, 18 Chiefs of District Agricultural Extension Office and 73 agricultural extension officers. From research finding, it was found that agricultural extension officers and chief of district agricultural extension office had high-level of knowledge in using the information technology and computer and a mid-level of ability in using the information technology and computer. The agricultural extension officers’ personal factors that were related to their knowledge and ability in using the information technology and computer with statistical significance (Sig. < 0.5) were as follows; 1) gender related to the chief of District Agricultural Extension Office’s knowledge, 2) the period of working in a field of technology and computer related to the agricultural extension officers’ knowledge, 3) education and the period of working in a field of technology and computer related to the chief of district agricultural extension office’s ability. From the study of the problems in using the information technology and computer of Chiang Rai Agricultural Provincial Extension Office, it was found that 1) the lack of specific knowledge in using the information technology and computer, for example, Photoshop program 2) the lack of personnel with specialized knowledge, and 3) the low-potential information technology and computer equipment.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/176742/126016
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ความต้องการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดในเขตที่ 1 ทัศนคติของเกษตรจังหวัดต่อบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาค ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร ความรู้ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอต่อวิสาหกิจชุมชน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก