สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
ปริญญา ถาริยะ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปริญญา ถาริยะ
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร โดยมีประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลืองในปี 2541/2542 จำนวน 16,833 ราย ด้ายการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) คิดเป็นร้อยละ 1.00 ได้จำนวนตัวอย่าง 168 ราย แล้วใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลืองร้อยละ 69.05 เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในระหว่าง 51-60 ปี และร้อยละ 87.50 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 45.83 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน และร้อยละ 60.12 มีแรงงานด้านเกษตร 1-2 คน เกษตรกรร้อยละ 89.95 เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง และมีการทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และทำกิจกรรมการเกษตรอื่น ๆ ในพื้นที่น้อยกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 85.71 มีรถไถเดินตามเป็นของตนเอง สำหรับการผลิตถั่วเหลืองเกษตรกรร้อยละ 77.98 มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปี และมีความรู้ในเรื่องพันธุ์ถั่วเหลือง การปลูกและดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และการตลาดในระดับพอใช้ โดยร้อยละ 90.48 ได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 64.29 เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองมาแล้ว 2-3 ครั้ง และพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง ร้อยละ 86.31 เป็นสภาพไร่ แหล่งน้ำที่ใช้เพาะปลูก พบว่า ร้อยละ 75.00 ใช้น้ำฝน ซึ่งร้อยละ 41.67 ปริมาณน้ำที่ใช้เพาะปลูกไม่เพียงพอ และร้อยละ 94.64 ใช้เงินทุนของตนเองในการปลูกถั่วเหลือง โดยได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในช่วง 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ มากที่สุดทั้งในต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดูแล้งและร้อยละ 75.00 เกษตรกรใช้พันธุ์สุโขทัย 1 เพาะปลูก ซึ่งร้อยละ 82.14 เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เอง โดยร้อยละ 49.41 ปลูกด้วยวิธีหว่าน และร้อยละ 58.93 ใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ และมีร้อยละ 87.50 เกษตรเคยใช้ไรโซเบียมคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก โดยร้อยละ 67.26 ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกถั่วเหลือง และร้อยละ 84.52 มีการใช้สารเคมีในการปลูกถั่วเหลืองเป็นประจำ และร้อยละ 92.86 ไม่มีการวางแผนการผลิต แต่รายที่วางแผนการผลิต ในด้านปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิตจะมีการวางแผน กำหนดพื้นที่ปลูก และเตรียมเรื่องสารเคมีกับการใช้ป้องกันโรคแมลง ด้านสมาชิกกลุ่มจะเป็นสมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส. ด้านเงินทุนจะมีการวางแผนการใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. หรือธนาคารพาณิชย์ และด้านการตลาดจะวางแผนเรื่องการประกันราคาถั่วเหลืองมากที่สุด และจากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะคือ ภาครัฐต้องสนับสนุนสถาบันกลุ่มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตถั่วเหลืองให้มากยิ่งขึ้น และต้องหาวิธีเก็บเมล็ดพันธุ์แบบง่าย ๆ ให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และมีความเหมาะสม (GAP) ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ พร้อมทั้งเร่งสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานให้มากและจริงจัง เพื่อลดอัตราการใช้สารเคมีลงและจะได้ช่วยรักษาสมดุลย์ธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2541
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2542
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2542
สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลือง ปี 2546 จังหวัดเพชรบูรณ์ การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2547 ทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับพันธุ์ถั่วเหลืองที่ใช้ส่งเสริมในตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย การผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดแพร่ การผลิตและการตลาดถั่วเหลืองของเกษตรกรในเขตเกษตรน้ำฝน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2531

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก