สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรต่อโครงการปรับโครงสร้างและระบบการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันชัย สัจจาบรรพต - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรต่อโครงการปรับโครงสร้างและระบบการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วันชัย สัจจาบรรพต
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธรรมนูญ บุญไกรสร
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) ระหว่างปี 2537-2539 เป็นต้นไป ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดพื้นที่ปลูกพืชที่มีปัญหาด้านราคา เช่น ข้าวในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและมันสำปะหลังวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อศึกษาสาเหตุการตัดสินใจ ศึกษาความพอใจและความมั่นใจต่อโครงการของเกษตรกร และเสนอแนะแนวทางปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรที่เหมาะสม โดยสุ่มตัวอย่างประชากรจากทะเบียนเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ สมมุติฐานการวิจัย คือ การตัดสินใจของเกษตรกรเกิดขึ้นเพราะแรงจูงใจด้านสินเชื่อและปัจจัยการผลิต และอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ส่วนความมั่นใจของเกษตรกรขึ้นกับการเยื่ยมให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ การรวมกลุ่ม และความมั่นคงของรายได้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ และไค-สแควร์ ผลการศึกษาวิจัยคือ การสนับสนุนสินเชื่อและปัจจัยการผลิตมีผลทำให้เกษตรกรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นแหล่งให้ข่าว จำนวนแรงงานในครัวเรือน ระยะทางของพื้นที่ประกอบการ และลักษณะการทำการเกษตร ต่างมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรด้วย เช่นกัน โดยทุกปัจจัยที่กล่าว ต่างมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ส่วนความมั่นใจของเกษตรกรต่อโครงการพบว่าจะขึ้นกับความมั่นคงของรายได้ การเยี่ยมของเจ้าหน้าที่และการได้ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อดำเนินการ ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์กับความมั่นใจของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญยิ่งเช่นกัน ผลการศึกษาในภาพรวม สอดคล้องกับเอกสารวิชาการและผลการศึกษาทีเคยมีผู้ดำเนินการไว้ก่อน สำหรับผู้ไม่ร่วมโครงการเป็นเพราะการขอรับสินเชื่อและปัจจัยการผลิตมีความยุ่งยากและไม่ตรงความต้องการ นอกจากนั้นยังเป็นเพราะมีแรงงานน้อย ทำการเกษตรหลายอย่างอยู่แล้ว และมีพื้นที่ประกอบการอยู่ไกลจากที่อยู่อาศัย ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยนี้ คือ ควรศึกษาต่อเนื่องโดยจำกัดพื้นที่ให้แคบลงใช้บุคคลนอกสัมภาษณ์เกษตรกรแทนเกษตรตำบล เพื่อป้องกันฉันทาคติ ควรศึกษาความเข้าใจของเกษตรกรในการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ที่ดิน ทุน และแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และในการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรในอนาคต ควรคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความรู้ความสามารถของเกษตรกรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพื้นที่เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมาก ควรเน้นความอยู่รอด ความพอกิน-พอใจ ของเกษตรกร โดยการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่ประยุกต์เอาข้อดีของการเกษตรรูปแบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยการทำวนเกษตร ปลูกไม้ใช้สอยควบคู่กับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2537
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2539
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ปี 2537-2539
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรต่อโครงการปรับโครงสร้างและระบบการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมส่งเสริมการเกษตร
2539
ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในเขตชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม ระบบการเกษตรผสมผสานของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2539 การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตัดสินใจปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกรในจังหวัดเลย การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทำนาตลอดปีของเกษตรกรในเขตชลประทาน : กรณีศึกษาในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จ.นนทบุรี (ปีที่ 1) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดขอนแก่น การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรในเขตพื้นที่นาไม่เหมาะสมของเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก