สืบค้นงานวิจัย
ผลของอัตราการให้ปุ๋ยทางดินต่อการเจริญเติบโตของวานิลลา
ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของอัตราการให้ปุ๋ยทางดินต่อการเจริญเติบโตของวานิลลา
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of fertilizer application rate on growth of Vanilla (Vanilla planifolia Andrews)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sakdinant Chantakananuruk
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ปุ้ยเคมีทางดิน (สูตร 15-15-15) ในอัตรา 30, 60 และ 120 กรัม/ต้น เปรียบเทียบกับการไม่ให้ปุ๋ย ต่อการเจริญเติบโตของต้นวานิลลาที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50% โดยใช้แผนการ ทดลองแบบ CRD จำนวน 10 ซ้ำ พบว่าการให้ปุ้ยในอัตรา 30 กรัม/ต้น มีผลทำให้ต้นวานิลลามีความสูง จำนวนใบ จำนวน ข้อปล้องเพิ่มขึ้น และมีพื้นที่ใบมากกว่า แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ให้ปุย แต่ไม่มีความแตกต่างกันทาง สถิติกับปุ้ยในอัตรา 60 และ 120 กรัมต้น การปุ้ยในอัตรา 30 กรัม/ต้น มีผลทำให้น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของลำต้น ใบ และราก มีค่ามากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ให้ปุ้ยและการให้ปุ้ยในอัตรา 120 กรัม/ต้น แต่ไม่มีความแตกต่งทางสถิติกับการให้ปุ๋ยอัตรา 60 กรัม/ต้น ดังนั้นการให้ปุ้ยทางดินอัตรา 30 กรัมต้น จึงเพียงพอและ เหมาะสมต่อการเจริญเดิบโตของวานิลลาที่ปลูกเลี้ยงในโรงเรือนพรางแสง
บทคัดย่อ (EN): Effect of soil application of fertilizer (grade 15-15-15) on growth of Vanilla planifolia Andrews grown in 50% shading greenhouse was investigated. Four application rates of fertilizer including 0 (no fertilizer), 30, 60 and 120 g.plant-1 were applied. Results showed that the fertilizer application rate of 30 g.plant-1 promoted significantly greater shoot length, node/inter node number, leaf number and leaf area than non fertilizer (0 g.plant-1), but there was no significant difference compared with 60 and 120 g.plant-1. It was also found that the application rate of 30 g.plant-1 stimulated significantly higher accumulation of leaf and root fresh weight and dry weight compared with non fertilizer (0 g.plant-1) and 120 g.plant-1, but was not significantly different with the application rate of 60 g.plant-1. As a result, the fertilizer application rate of 30 g.plant-1 was suitable and sufficient for V. planifolia Andrews vegetative growth in greenhouse condition under 50% shading.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O048 Hor23.pdf&id=2657&keeptrack=3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอัตราการให้ปุ๋ยทางดินต่อการเจริญเติบโตของวานิลลา
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2560
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของอัตราการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่ ผลของการขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลของปุ๋ยน้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและอ้อย ผลของแมงกานีสต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ผลของการใช้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80 ในดินเค็ม อิทธิพลของแสงและความเค็มต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลิงทะเล (Holothuria sp.) ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโตของซ่อนกลิ่น ผลกระทบของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง ผลของอุณหภูมิรากต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ผลการใช้บัวบกเสริมในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรค และองค์ประกอบของเลือด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก